Trong quý I/2020, toàn tỉnh Gia Lai đã tiếp 596 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo (KN, TC), kiến nghị, bao gồm: Tiếp công dân thường xuyên 337 lượt, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và UBND các cấp tiếp công dân định kỳ 259 lượt; trong đó có 02 đoàn đông người (38 người) đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh để KN, kiến nghị, phản ánh.

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp tiếp nhận 21 đơn (12 KN, 09 TC), giảm 18 đơn so với cùng kỳ năm 2019. Nội dung KN liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không đồng ý quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.      

Đáng chú ý, trong quý I, toàn ngành tiếp tục thực hiện 50 cuộc thanh tra hành chính, kỳ trước chuyển sang 32 cuộc về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp, việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh và việc thực hiện các qui định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại 90 đơn vị. Đã kết thúc và kết luận 22 cuộc tại 35 đơn vị, có 17 đơn vị sai phạm; qua thanh tra, đã phát hiện số tiền sai phạm 10.056.103.000 đồng, kiến nghị nộp ngân sách nhà nước số tiền là 2.517.546.000 đồng, kiến nghị khác 7.538.629.000 đồng.

Đồng thời, trong kỳ, thanh tra các sở, ngành tiến hành 21 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 161 tổ chức, cơ sở và 116 cá nhân trên các lĩnh vực như: An toàn vệ sinh lao động; hoạt động kinh đoanh dược, trang thiết bị y tế; kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao du lịch và quảng cáo; truyền thanh, truyền hình, tần số vô tuyến điện, hoạt động báo chí; vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh vận tải...Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 22 tổ chức, cơ sở và 84 cá nhân vi phạm; đã ban hành 106 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 306.000.000 đồng; hiện các đơn vị, cá nhân đã nộp tiền phạt vào ngân sách Nhà nước. 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Liên quan tới công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các ngành, các cấp trên địa bàn tiếp tục triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh, gắn với việc thực hiện kế hoạch công tác của từng địa phương, đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN năm 2020 và tiếp tục quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Sang Quý II năm 2020, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thanh tra theo Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc các Sở, ngành phê duyệt; thanh tra đột xuất khi được Chủ tịch UBND các cấp giao và khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Mặt khác, tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các địa phương quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời các KN, TC thuộc thẩm quyền; chú trọng giải quyết tốt các KN, TC đông người ngay từ cơ sở, không để phát sinh những tình huống phức tạp, bất lợi đến tình hình an ninh trật tự; tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, KN, TC đến người dân và cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, cấp huyện và Thủ trưởng sở, ban, ngành giải quyết kịp thời;, đúng pháp luật các KN, TC, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, trong Quý I, Thanh tra tỉnh tiếp tục giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch về công tác PCTN năm 2020; trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến quy định pháp luật về PCTN, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị (nhất là các đơn vị khu vực ngoài nhà nước) triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo đúng quy định của Luật PCTN năm 2018; tham gia góp ý xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập đảm bảo chất lượng. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN, tăng cường công tác tự kiểm tra phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị. Thông qua công tác thanh, kiểm tra, phát hiện và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để tham mưu xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư TC về hành vi tham nhũng./.

Lan Anh