Cụ thể, những tháng cuối năm 2020, Bộ Công thương sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tiếp tục đưa nội dung công tác PCTN vào chương trình kế hoạch công tác hàng năm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đảng, hoạt động của đơn vị.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, gắn với tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Bộ cũng như các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công thương, đặc biệt là các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật PCTN; triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 cũng là những công việc trọng tâm của Bộ Công thương trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa - Internet

Mặt khác, tiếp tục triển khai các giải pháp PCTN, trong đó chú trọng công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính cùng với việc chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, các quy định quản lý, điều hành nội bộ, các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với một số vị trí dễ nảy sinh tham nhũng.

Đồng thời, kiện toàn bộ máy tổ chức, chú trọng công tác bổ nhiệm cán bộ, công tác thi tuyển, nâng ngạch, nâng bậc đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật; tiếp tục hoàn thiện tổ chức lực lượng quản lý thị trường theo mô hình mới, tinh gọn, giảm đầu mối gắn với thay đổi phương thúc hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn cả nước; Tiếp tục rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ (Theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương và Công văn số 2965/HD-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức).

Các tháng cuối năm 2020, Bộ Công thương sẽ tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Bộ về việc thoái vốn, cổ phần hóa, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, sắp xếp, sáp nhập các Trường, Tạp chí theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Cùng với đó, sẽ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch Covid-19 (Hoạt động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; ổn định thị trường hàng hóa; tìm kiếm thị trường; thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu; cung cấp, cập nhật thông tin...).

Ngoài ra, chỉ đạo giải quyết những vụ việc về tham nhũng, lãng phí còn tồn đọng hoặc mới phát sinh ở Bộ và tiếp tục thực hiện kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến những tồn tại, yếu kém, khuyết điểm, sai phạm tại một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công thương, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm./.

Lan Anh