Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt; xác định rõ trách nhiệm của các công chức thanh tra Sở nói riêng và công chức, viên chức của Sở Công Thương trong việc triển khai, thực hiện Đề án.

Đồng thời, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật của các cá nhân, tổ chức về các lĩnh vực của ngành Công Thương. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.

Đề án cũng sẽ trang bị phương tiện, kinh phí, đảm bảo cho hoạt động của Thanh tra Sở theo quy định pháp luật về chính sách, chế độ hiện hành. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác tài liệu, hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác thanh tra, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, có tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, phối hợp công tác và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đổi mới nội dung, phương pháp thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, nhất là trong việc ban hành các kết luận thanh tra, chú trọng việc phát hiện sai phạm có dấu hiệu tội phạm, hành vi tham nhũng để chuyển cơ quan điều tra, tiến hành điều tra xử lý theo quy định pháp luật, kiên quyết kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm.

Ngoài ra, tiếp tục cử cán bộ công chức thanh tra tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020./.

Dương Thái