Tại hội thảo, TS. Trần Văn Long cho biết, quy định về thanh tra trong các đơn vị sự nghiệp mới chỉ mang tính nguyên tắc, không có hướng dẫn cụ thể đã làm nẩy sinh những tồn tại, bất cập trong tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ cấu tổ chức thanh tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức không thống nhất; hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị đặc thù hơn so với các cơ quan Nhà nước khác nhưng lại không có cơ chế áp dụng đặc thù. Việc không quy định rõ ràng về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã ảnh hưởng đến việc áp dụng các chế độ chính sách, tiêu chuẩn cho người làm công  tác thanh tra tại các đơn vị này.

Từ thực tế trên, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập; đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị này; đưa ra định hướng, giải pháp, kiến nghị cụ thể cho việc hoàn thiện quy định và nâng cao hiệu quả về tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm tra, trên cơ sở đó cung cấp cơ sở khoa học hoàn thiện các quy định về vấn đề này cho việc sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010 trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
TS Trần Văn Long phát biểu tại hội thảo.  

Ban Chủ nhiệm cho biết, Đề tài được xây dựng gồm 3 chương, Chương I: Cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương II: Quy định pháp luật và thực tiễn tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương III: Định hướng, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Góp ý vào nội dung nghiên cứu Đề tài, TS Cung Phi Hùng, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT cho rằng, thanh tra, kiểm tra là hai lĩnh vực riêng biệt, do vậy trước tiên Ban Chủ nhiệm Đề tài cần thay đổi cách tiếp cận bằng cách nghiên cứu tách riêng thành hai lĩnh vực riêng biệt: Thanh tra và kiểm tra. Trên cơ sở đó, các nội dung của Chương II và Chương III sẽ triển khai theo hướng đã tiếp cận tại Chương I.

Bổ sung tiếp vào ý kiến của TS Hùng, đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam cho rằng, việc tách riêng thành hai lĩnh vực như vậy sẽ không hợp lý với tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam. Về mặt cơ cấu, tổ chức hiện nay của Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ quy định thành lập Ban Thanh tra, không có Ban Kiểm tra.

Theo TS Nguyễn Văn Kim, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, trước tiên Đề tài cần thống nhất về mặt nhận thức đơn vị sự nghiệp là một dạng cơ quan hành chính Nhà nước nhưng có chức năng khác cơ quan hành chính. Theo đó, hoạt động của đơn vị sự nghiệp là hoạt động về sự nghiệp (quản lý về con người, tiền).

Về các nội dung nghiên cứu của Đề tài, TS Kim cho rằng tên Chương I cần đổi thành: Một số vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ phù hợp hơn. Ngoài ra, Đề tài có sự phân tích, nhận diện, so sánh sự khác nhau giữa đơn vị sự nghiệp với các cơ quan, tổ chức khác để thấy rõ được bản chất, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay.

Tại Chương II, Đề tài cần có đánh giá về thực trạng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở hai mảng riêng: Về tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập; về thực tiễn hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nội dung đánh giá về thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra tại Chương II còn khá mỏng. Do vậy, Đề tài cần có sự phân tích sâu hơn thông qua việc bổ sung số liệu trong việc đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra hiện nay.

Về nội dung Chương III, bên cạnh các giải pháp về tổ chức, Đề tài cần đặc biệt chú ý bổ sung các giải pháp về tổ chức thực hiện.

ThS Lê Văn Đức, Phó Trưởng phòng Thông tin, Tư liệu và Thư viện, Viện CL&KHTT cho biết, bản thân việc thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sự nghiệp công lập cũng giống với việc thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp. Do vậy, Đề tài cần phân tích mối quan hệ với cơ quan quản lý Nhà nước vì đây thông tin đầu vào của cơ quan cấp trên.

Cho ý kiến về kết cấu Đề tài, đại diện Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ cho rằng, bố cục Chương I cần cơ cấu lại cho gọn. Bên cạnh đó, để phù hợp với nội dung nghiên cứu, tên Chương II cần đổi thành: Thực trạng pháp luật và thực tiễn tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp.

Kết thúc hội thảo, Chủ nhiệm Đề tài, TS Trần Văn Long cảm ơn các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời khẳng định những ý kiến đóng góp trên sẽ góp phần giúp Ban Chủ nhiệm Đề tài hoàn thiện các nội dung nghiên cứu./.

Lan Anh