Năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỷ đồng và 897 ha đất (đã thu hồi 19.329 tỷ đồng, 121 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.732 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 7.200 tỷ đồng (đạt 72,2%), 106 ha đất. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 424.985 lượt công dân (tăng 1,6% so với năm 2018) với 256.231 vụ việc (giảm 5,5%); có 4.254 đoàn đông người (giảm 4,9%); xử lý 177.433 đơn đủ điều kiện; giải quyết 21.333 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86,3% (tăng 2,6%).

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị (ảnh H.T)

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua. Với nỗ lực quyết tâm của mình, toàn ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Trên các mặt công tác đều có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng nhận định, năm qua Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động thanh tra hành chính và chuyên ngành được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực; tập trung hoàn thiện, ban hành kết luận, nhất là các cuộc mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; chất lượng các kết luận thanh tra ngày càng được nâng lên. Việc thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển thực hiện khá nghiêm túc; công tác thu hồi tiền, tài sản vi phạm phát hiện qua các cuộc thanh tra đã có những tiến bộ đáng kể.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị (ảnh H.T) 

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra đã phát huy được vai trò nòng cốt trong việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, các Luật: Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo. Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều chủ trương, giải pháp và tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao, cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến rõ nét, nhất là thúc đẩy việc giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. So với năm 2018, số đoàn đông người, số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã thuyên giảm; nhiều địa phương không phát sinh mới các vụ việc phức tạp, đông người; tỉ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo cao hơn năm trước. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần quan trọng trong việc củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự ổn định chính trị - xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị  quan trọng của đất nước và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Ngành Thanh tra đã thực hiện tốt vai trò tham mưu thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng, nhất là trong việc tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác này. Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, chống tham nhũng được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và triển khai thực hiện có hiệu quả; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh H.T)

Trong thời gian tới Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu ngành Thanh tra phải chủ động, tích cực và nỗ lực hơn nữa trong tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra, đạt được những tiến bộ vượt bậc, xứng đáng niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngành Thanh tra cần bám sát kế hoạch được duyệt và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt, hiệu quả tạo đồng sự thuận cao. Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tích cực đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường phối hợp trong ngành và với các ngành liên quan. Đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành Thanh tra, tiếp tục đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo vào sử dụng tới các cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết vụ việc và các đối tượng khác.

Chủ động và đảm trách tốt hơn nữa vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước cho từng cấp thanh tra. Đối với Thanh tra Chính phủ cần tập trung công tác xây dựng thể chế; chỉ đạo, hướng dẫn trong ngành triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo định hướng, kế hoạch. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, gương mẫu; xây dựng tổ chức thanh tra tinh gọn, nhưng hoạt động hiệu quả, đồng thời tăng cường phối hợp trong hệ thống thanh tra, đảm bảo thông suốt; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ ngành Thanh tra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, rèn luyện kỹ năng tổ chức, quản lý, đào tạo cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trong toàn ngành lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và 75 năm ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội Nghị  (Ảnh H.T)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra bày tỏ sự cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định quyết tâm của toàn ngành, sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao trong thời gian tới.

leftcenterrightdel

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng cho Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm.

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng cho Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trao cờ thi đua của TTCP  cho đại diện các đơn vị (ảnh: H.T) 

Ngoài ra, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cũng trao cờ thi đua của TTCP cho 15 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra năm 2019; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn trao tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 18 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018, 2019./.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn trao tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 18 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018, 2019. (Ảnh: HT)

Huy Trần