leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Tổng cục Hải Quan đã thực hiện 63 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã kiến nghị truy thu số tiền 132.374 triệu đồng; Xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp 15.818 triệu đồng. Số tiền các đã thực hiện thu nộp NSNN 123.056 triệu đồng (bao gồm cả kiến nghị của thời kỳ trước).

Công tác kiểm tra nội bộ thực hiện được 69 cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra kiến nghị truy thu số tiềm 334 triệu đồng. Số tiền các đã thực hiện thu nộp NSNN 4.930 triệu đồng (bao gồm cả kiến nghị của thời kỳ trước).

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Kiểm tra sau thông quan và các Cục Hải quan địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị đã thực hiện 1.144 cuộc kiểm tra sau thông quan; số tiền ấn định thuế là 529.026 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 182.609 triệu đồng; số tiền các đã thực hiện thu nộp NSNN 686.887 triệu đồng (bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị thời kỳ trước).

Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện các sai phạm, kiến nghị để thu hồi ngân sách nhà nước và chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội dung đều bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, nhiệm vụ của ngành, đảm bảo sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của Bộ./.

Lan Anh