Theo Kết luận Thanh tra tại Tổng cục Thuế và 17 đơn vị thuộc, trực thuộc về quản lý, bổ nhiệm, nâng bậc lương trước thời hạn với công chức, viên chức, số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức, viên chức và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/8/2018, nhìn chung, việc quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định của pháp luật; biên chế công chức, viên chức đảm bảo trong phạm vi chỉ tiêu được giao. Tổng cục Thuế đã xây dựng Đề án vị trí việc làm, thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, tính đến ngày 31/8/2018 tinh giản được 425 trường hợp. Trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, về cơ bản, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đã đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chung. Một số trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc không được tín nhiệm cao, Tổng cục Thuế và các đơn vị đã xem xét, không bổ nhiệm lại.

leftcenterrightdel

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra còn 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (01 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 140 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Cục trưởng Cục Thuế) chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế (thiếu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước; chứng chỉ ngoại ngữ; bằng trung cấp lý luận chính trị; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch hiện giữ hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kĩ năng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục (đa số đang đi học hoặc đã có quyêt định cử đi học); 04 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu; 08 trường hợp lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chi cục nhưng giữ ngạch cán sự hoặc tương đưong; 02 trường hợp được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ, một số hồ sơ không có văn bản đề nghị phê duyệt chủ trương của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm; một số hồ sơ bổ nhiệm nguồn nhân sự từ nơi khác, không có tài liệu thể hiện việc gặp người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với nơi đi, nơi đến; gửi văn bản lấy ý kiến của đơn vị nơi công chức đang công tác… Về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định, đảm bảo điều kiện về thành tích và tỷ lệ không vượt quá 10% tổng số công chức, người lao động trong danh sách trả lương.

Thêm vào đó, về số lượng cấp phó của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị có từ 1 đến 3 người. Đến thời điểm hiện tại còn 1 phòng của Cục Thuế có số lượng cấp phó vượt 1 người nhưng có 1 phó phụ trách phòng. Việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức được Tổng cục Thuế và các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, các đơn vị chưa thực hiện việc báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc mở sổ quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, sổ giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định.

Từ kết quả trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý biên chế; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức, viên chức. 

Đồng thời, rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về công tác sử dụng và quản lý công chức, viên chức để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung, thay thể cho phù hợp quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của cơ quan quản lý cấp trên. Đối với 8 trường hợp được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Chi cục hiện giữ ngạch cán sự và tương đương, đến hết năm 2019 nếu không được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương thì chỉ đạo thu hồi quyết định bổ nhiệm.

Đối với 2 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức, đề nghị Tổng cục Thuế rà soát thực hiện theo đúng Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28-12-2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 48-KL/TW ngày 26-4-2019 của Ban Bí thư. Ngoài ra, rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng, không phù hợp, có sai phạm về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp từ tháng 6-2012 đến nay…

Cuối cùng, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế để có hình thức xử lý phù hợp và có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế./.

PV