leftcenterrightdel
Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Thanh tra Nguyễn Thị Hoa chủ trì Hội nghị 
Theo báo cáo công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, trong năm 2020 cũng như trong 5 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đặc biệt là các Phó Tổng Thanh tra phụ trách, các đơn vị trong Khối đã bám sát kế hoạch công tác của Thanh tra Chính phủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mảng công tác tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ngành về lĩnh vực thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Một số mặt công tác có những chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động được nâng cao. Tinh thần đoàn kết nhất trí được tăng cường, các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng Thanh tra Chính phủ giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Công tác phối hợp của các đơn vị trong Khối với các cục, vụ, đơn vị khác luôn được quan tâm, thực hiện khá nghiêm túc theo cơ chế quy định, nhất là trong tham mưu, đề xuất và xử lý công việc, góp phần giúp Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt vai trò thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
Ông Trần Văn Dương đại diện Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành Thanh tra đã hướng dẫn một số nội dung về bình xét thi đua khen thưởng 

Đặc biệt, sự phối hợp của các đơn vị sự nghiệp ngày càng tiến bộ, cụ thể: phối hợp xây dựng chương trình công tác hàng năm của Thanh tra Chính phủ đảm bảo thực tế, khoa học, hợp lý, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; chủ động trong duy trì quan hệ công tác thường xuyên, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, phục vụ tốt hoạt động quản lý, điều hành của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và của từng đơn vị; tích cực phối hợp trong tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp và công việc cụ thể phục vụ phát triển Ngành, cũng như cùng tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh, đặc biệt là trong tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ.

Trong năm qua, đời sống vật chất cũng như tinh thần của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp được nâng lên rõ rệt. Công chức, viên chức, người lao động được động viên, khuyến khích kịp thời nên chất lượng, hiệu quả công việc tăng cao, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn luôn đảm bảo kế hoạch Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

leftcenterrightdel
Tạp chí Thanh tra bàn giao vai trò Khối trưởng năm 2021 cho Trung tâm Thông tin

Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm và tổ chức thực hiện đúng quy định, tạo động lực cho viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát động phong trào thi đua, đăng ký và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thực hiện đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và kịp thời có tác dụng động viên cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích được biểu dương.

Phong trào thi đua của các đơn vị ngày càng được đẩy mạnh, có chiều sâu với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi. Bên cạnh đó, với nhiều biện pháp tuyên truyền, nhận thức của đội ngũ viên chức, người lao động đã có sự chuyển biến tích cực, tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy tính chủ động sáng tạo của viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu đặt ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp cũng gặp một số hạn chế khó khăn. Hiện nay, nguồn kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp còn hạn hẹp nên việc triển khai chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ cũng như việc nâng cao đời sống của công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp gặp không ít khó khăn. 

Mặt khác, ý nghĩa, vai trò giữa công tác thi đua và công tác khen thưởng chưa được đặt đúng vị trí, phong trào thi đua chưa được phát động thường xuyên hoặc đôi khi chưa được lồng ghép trong các hoạt động phong trào của từng đơn vị. 

Về cơ bản, tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Khối cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo. Đồng thời, mong muốn các đơn vị Khối tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác chính trị cũng như công tác thi đua khen thưởng, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau...

leftcenterrightdel
Tập thể lãnh đạo Khối thi đua số IV chụp ảnh lưu niệm 

Hội nghị cũng được ông Trần Văn Dương đại diện Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành Thanh tra hướng dẫn một số nội dung về bình xét thi đua khen thưởng.

Trong thời gian tới, Khối tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành, quán triệt chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Hội đồng Thi đua - khen thưởng Ngành Thanh tra, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác. Thực hiện nghiêm túc quy định về khen thưởng do Chính phủ, Thanh tra Chính phủ ban hành; Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Thanh tra Chính phủ;

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết

Đồng thời, ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua và Giao ước thi đua khối các đơn vị sự nghiệp năm 2021, trong đó đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào gắn với thực tế đơn vị. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị hằng năm, từng giai đoạn, mang tính thống nhất, tính thực tiễn, tính khả thi cao, đồng thời đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ trong đơn vị. Tổ chức ký kết giao ước thi đua Khối năm 2021.

Tăng cường sự đoàn kết trong Khối, tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp, giao lưu giữa các đơn vị thông qua các hoạt động chuyên môn và giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ... Kết hợp sự ủng hộ của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, các đơn vị trong Khối phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng phát hiện nhân tố mới, khen thưởng đúng người, đúng việc; quan tâm khen thưởng cá nhân không giữ chức vụ quản lý.

Kết thúc Hội nghị, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Thanh tra Nguyễn Thị Hoa đã bàn giao vài trò Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ đến Lãnh đạo Trung tâm Thông tin./.

H.T