Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm 10.091 triệu đồng và 22,2ha đất. Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của 29 tập thể, 29 cá nhân. Đã xử lý 21 tập thể và 24 cá nhân.

Về thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh và thanh tra các huyện, thành phố triển khai 57 cuộc thanh tra (có 02 cuộc thanh tra đột xuất). Trong đó, có 18 cuộc thanh tra về lĩnh vực tài chính ngân sách, 28 cuộc thanh tra về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, 11 cuộc thanh tra về lĩnh vực đất đai. Đến nay, đã kết thúc thanh tra 38 cuộc, phát hiện vi phạm số tiền là 5.014 triệu đồng.

Thanh tra các sở, ngành trong tỉnh đã tiến hành 87 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 661 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra, đã phát hiện 128 tổ chức, cá nhân có vi phạm và kiến nghị thu hồi với số tiền 5.077 triệu đồng; đã ban hành 79 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.956 triệu đồng.

Trong Quý III, các tổ chức thanh tra trong tỉnh tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra đã ban hành. Đoàn rà soát của Tỉnh ủy tiếp tục rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2018./.

Dương Thái