Theo báo cáo, toàn tỉnh đã triển khai 35 cuộc thanh tra hành chính (theo kế hoạch 31 cuộc, đột xuất 04 cuộc) tại 142 đơn vị. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm với số tiền 21.961 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 5.377,2 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý bằng biện pháp tài chính khác 16.583,8 triệu đồng, xử lý hành chính 02 tổ chức, 04 cá nhân. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 15 cuộc thanh tra hành chính (theo kế hoạch 12 cuộc, đột xuất 03 cuộc) tại 86 đơn vị, trên các lĩnh vực quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai; đã kết thúc thanh tra trực tiếp 9 cuộc (ban hành 32 kết luận thanh tra). Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm với số tiền hơn 21.899 triệu đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước về ngân sách Nhà nước hơn 5.377 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý bằng biện pháp tài chính khác gần 16.522 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Một Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh Hà Nam. Ảnh: Hoàng Long

Bên cạnh đó, 9 tháng đầu năm 2021, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã tiến hành 332 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.019 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã phát hiện 321 tổ chức, cá nhân có vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính nộp về ngân sách nhà nước với số tiền gần 2.851 triệu đồng (trong đó, cơ quan có thẩm quyền ban hành 223 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt gần 2.755 triệu đồng), tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 43 trường hợp, tước phù hiệu 27 trường hợp, tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 03 trường hợp.

Về công tác giám sát, xử lý sau thanh tra, UBND tỉnh đã đôn đốc thực hiện 69 kết luận thanh tra và kiến nghị xử lý hành chính. Kết quả xử lý về kinh tế của các cơ quan, đơn vị đã thực hiện thu hồi 260 triệu đồng. Qua đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra, những sai phạm cơ bản đã được xử lý.

Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, UBND tỉnh Hà Nam cũng chỉ đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi, rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Cụ thể, đã xử lý 446 doanh nghiệp trùng lắp khi xây dựng Kế hoạch thanh tra và quá trình tổ chức thực hiện đã xử lý trùng lắp với các Bộ, ngành, Kiểm toán Nhà nước 47 doanh nghiệp, bổ sung Kế hoạch thanh tra đối với 32 doanh nghiệp.

Có thể thấy, công tác thanh tra luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, yêu cầu, tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19; kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời, khả thi. Hoạt động thanh tra chuyên ngành được tiến hành trên hầu khắp các lĩnh vực. Công tác xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra đã phát huy hiệu quả trong công tác chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện xử lý sau thanh tra đã thể hiện được vai trò trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các kết luận thanh tra; những sai phạm cơ bản đã được xử lý, đặc biệt là sai phạm về kinh tế.

Phấn đấu đạt kết quả tốt trong quý còn lại của năm, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu tập trung lực lượng, hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021 đã phê duyệt và thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ, các vụ việc tiêu cực do nhân dân và công luận phát hiện. Thường xuyên rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra, Quyết định, kiến nghị xử lý sau thanh tra, Quyết định giải quyết khiếu nại, Quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo có hiệu lực pháp luật./.

Hà Tuấn