leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Cụ thể, về công tác Thanh tra Y tế dự phòng, Thanh tra Bộ Y tế đã triển khai 17 đoàn thanh tra, kiểm tra. Qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính 12 cơ sở vi phạm với số tiền 373.928.000 đồng, ban hành 09 quyết định thu hồi sản phẩm.

Đồng thời, triển khai 08 đoàn thanh tra về công tác thanh tra khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và dân số, tham gia 05 đoàn kiểm tra bảo hiểm y tế; 16 đoàn thanh tra, kiểm tra về dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

Đến nay, Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành 27 kết luận thanh tra; 10 quyết định thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm; 36 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với  tổng số tiền xử phạt 1.266.654.000 đồng. Các cơ sở vi phạm được công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế (www.moh.gov.vn); nội dung công bố công khai bao gồm: Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân vi phạm, hành vi vi phạm, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả.

Cùng với công tác thanh tra, năm 2018, Thanh tra Bộ Y tế còn thực hiện tốt công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra. Trong đó, làm đầu mối chuẩn bị tài liệu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức cuộc họp về việc thực hiện Kết luận thanh tra năm 2017 của Bộ Y tế và Kết luận 2899/KL-TTCP ngày 09/10/2015 của Thanh tra Chính phủ, báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra năm 2017; làm việc với Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ về tình hình thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra tại Bộ Y tế; gửi công văn cho đối tượng thanh tra và các đơn vị liên quan để đôn đốc, việc thực hiện kết luận thanh tra (100% các kết luận thanh tra)…

Năm 2019, Thanh tra Bộ Y tế thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, tổ chức các đoàn thanh tra để phát hiện các sơ hở, bất cập của cơ chế quản lý, chính sách pháp luật. Qua đó, kịp thời kiến nghị với cơ quan chức năng điều chỉnh, bổ sung kịp thời, tích cực thực hiện phương châm phòng ngừa, kịp thời uốn nắn để hạn chế các sai phạm, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Ngoài ra, tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo./.

Minh Nguyệt