Trình bày dự thảo Thông tư, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Thông tư này quy định về tổ chức, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra, trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra từ giai đoạn chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra, kết thúc thanh tra và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Dự thảo Thông tư sẽ áp dụng đối với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo Thông tư có 4 Chương: Chương 1: Những quy định chung; Chương 2: Tổ chức, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; Chương 3: Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Chương 4: Điều khoản thi hành.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: L.A 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh chia sẻ, dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra cơ bản là theo văn bản cũ. Tuy nhiên, đây là buổi đầu làm việc nên Phó Tổng Thanh tra đề nghị Ban Biên tập tiếp tục nghiên cứu thêm một số vấn đề liên quan tới phần quy trình thanh tra, góp ý phần chuẩn bị cuộc thanh tra; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra; Nhật ký thanh tra và Nhật ký đoàn thanh tra.

Ban Biên tập cần cân nhắc xem quy định này áp dụng cho những cơ quan thanh tra nào? Áp dụng bắt buộc cho Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, còn thanh tra huyện, thanh tra Sở liệu có cần không? “Nội dung lên quan tới chế độ báo cáo hội họp là phải tách ra, chế độ báo cáo riêng, chế độ hội họp riêng” Phó Tổng Thanh tra khẳng định.

Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh, một nội dung lớn mà thành viên Ban Biên tập cần lưu ý liên quan tới việc đình chỉ, thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; trình tự; thủ tục đình chỉ, thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra;bổ sung thành viên Đoàn thanh tra…

Ban Biên tập cũng cần xem xét xem quy định này áp dụng cho những cơ quan thanh tra nào? Áp dụng bắt buộc cho Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Bộ; Thanh tra tỉnh, còn thanh tra huyện, thanh tra sở liệu có cần không?

Lan Anh