Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra

Trong Quý III năm 2020, Thanh tra Chính phủ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch CCHC năm 2020 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC cần thực hiện đó là: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng, hoàn thiện thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính công.

Trong công tác thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ để triển khai có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ định hướng, kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo. Tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai theo đúng thời gian quy định; khẩn trương ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước các cấp. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra. 

Tính đến 31/8/2020, Thanh tra Chính phủ triển khai 40 cuộc thanh tra (trong đó có 34 cuộc thanh tra năm trước chuyển sang), đã ban hành kết luận thanh tra 12 cuộc (trong đó 1 cuộc thanh tra kết luận 1 phần), đang tiến hành thanh tra và hoàn thiện kết luận thanh tra, xây dựng báo cáo kết quả 28 cuộc thanh tra.

Công tác tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính được Thanh tra Chính phủ thực hiện thường xuyên, đa dạng về phương pháp, trong đó có lồng ghép CCHC vào công tác chuyên môn, tuyên truyền tại các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm vững các nội dung cơ bản về CCHC trong giai đoạn 2011 - 2020 và từng năm. Bên cạnh đó, Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, Tạp chí Thanh tra, Trang Thông tin điện tử của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra, Báo Thanh tra duy trì đăng tải đầy đủ các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ... về công tác CCHC; cập nhật các quy trình nội bộ, đăng tải tin, bài tuyên truyền về công tác CCHC của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - L.A 

Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Trên cơ sở Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Thanh tra để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, cụ thể: Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi); trình Chính phủ dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012) để trình Chính phủ; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp Nhà nước.

Bên cạnh đó, xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2014/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh; triển khai xây dựng một số Quyết định, thông tư về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng.

Về cải cách thủ tục hành chính, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực thi phương án đơn giản hóa TTHC theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ, tiến hành rà soát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC do Thanh tra Chính phủ ban hành về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư, phòng chống tham nhũng, đặc biệt là quy định, thủ tục hành chính liên quan tới người dân. Triển khai rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý để công bố, chuẩn hóa, cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ và niêm yết công khai tại nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Mặt khác, tiếp tục triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Trong Quý III, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương do Thanh tra Chính phủ phụ trách đã tiếp 1.115 lượt công dân với 1.066 vụ việc, đã xử lý 3.037 đơn, không để đơn tồn đọng; triển khai Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Thanh tra Chính phủ đã giao cho Văn phòng là đầu mối tiếp nhận và xử lý các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, trong Quý III đã tiếp nhận và xử lý 84 phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hiện tại, mô hình Một cửa đã đi vào hoạt động ổn định tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương đặt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đã bố trí các phòng làm việc, niêm yết công khai các văn bản theo quy định, phân công công chức thường trực tại Bộ phận Một cửa để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 

Thanh tra Chính phủ cũng đang xây dựng dự thảo Đề án Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, tuy nhiên, do còn gặp một số vướng mắc liên quan đến đặc thù của các thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân nên việc triển khai còn chưa đáp ứng yêu cầu của Chính phủ. Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ nghiên cứu để đưa ra các giải pháp triển khai có hiệu quả Hệ thống thông tin Một cửa điện tử./.

Lan Anh