Tính đến nay, TTCP có 105 công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên, chiếm tỷ lệ 17,2% trong tống số biên chế công chức, viên chức của các đơn vị thuộc TTCP, đang sinh hoạt tại 07 Chi đoàn. Về trình độ chuyên môn, 70% công chức, viên chức thanh niên của TTCP có trình độ đại học trở lên, chủ yếu là chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật và trình độ thạc sỹ là 35% và 01 đồng chí là tiến sỹ. Trong quá trình hoạt động, tuổi trẻ TTCP luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo TTCP; sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp ủy, thủ trưởng vụ, cục, đơn vị cùng sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan. Đây là những điều kiện thuận lợi giúp cho Đoàn thanh niên TTCP tổ chức, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy TTCP đã ban hành hàng loạt các Nghị quyết, Kế hoạch chỉ đạo về công tác thanh niên cũng như đã tổ chức một số đoàn kiểm tra các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy TTCP, trong đó, có kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động về công tác thanh niên.

Qua kiểm tra cho thấy, các vụ, cục, đơn vị đều nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy. Từ đó, công tác thanh niên đã có sự quan tâm và chuyển biến lớn về nhận thức. Mặc dù, công tác chuyên môn phải thực hiện khối lượng công việc nhiều, nhưng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị vẫn cố gắng tạo điều kiện để thanh niên tham gia được đầy đủ các chương trình, hoạt động do Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức và phát động.

leftcenterrightdel
Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ trong công tác thanh niên 

Chính vì vậy, chiến lược phát triển thanh niên của TTCP trong nhiệm kỳ qua đã từng bước thực hiện và đạt được kết quả tích cực, đã huy động được nguồn lực và cả hệ thống vào việc thực hiện nhiệm vụ về công tác thanh niên; các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho thanh niên luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đặc biệt quan tâm.

Trong xây dựng cơ quan, đơn vị, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên TTCP thường xuyên quán triệt đến từng chi đoàn trực thuộc trong vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của Đoàn Thanh niên TTCP được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, mang lại hiệu quả xã hội cao.

Về công tác phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên: dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên và các cục, vụ, đơn vị luôn coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Từ năm 2017-2020, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên TTCP đã tiến hành nhận xét đoàn viên ưu tú và giới thiệu với Đảng uỷ cử theo học lớp nhận thức về Đảng, đã giới thiệu và đề nghị với Đảng ủy xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 17 đồng chí, nhận xét giới thiệu chuyển đảng chính thức cho 16 đảng viên dự bị trong độ tuổi đoàn. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để phát triển đảng được tiến hành công khai, dân chủ trên cơ sở bình xét từ các chi đoàn, theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Sau khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, các đảng viên trẻ đều được Ban Chấp Đoàn Thanh niên họp giới thiệu với Đảng uỷ cử dự học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức. Những đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, luôn có thức phấn đấu vươn lên, nhận được sự đánh giá cao của các Đảng bộ, Chi bộ và của Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ. Được Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tặng nhiều Bằng khen cho tập thể và cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Tất cả đoàn viên, thanh niên trong cơ quan đều tích cực tham gia đầy đủ các buổi học tập các Chỉ thị, Nghị quyết do Đảng ủy TTCP và Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức; tích cực tham gia học tập theo tấm gương, đạo đức của Bác; tích cực tham gia học tập, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của ngành Thanh tra nói chung và của cơ quan TTCP nói riêng, trong đó đội ngũ Đảng viên trong độ tuổi Đoàn đi tiên phong, gương mẫu trong thực hiện đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên làm theo; các buổi hướng dẫn thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc do Đảng ủy TTCP tổ chức…

Nâng cao vị trí, vai trò của thanh niên đối với hoạt động của Thanh tra Chính phủ

Để thực hiện tốt hơn nữa các Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về công tác thanh niên và phát triển Đảng viên từ Đoàn viên thanh niên, Đoàn thanh niên TTCP đề xuất bốn biện pháp cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của Lãnh đạo, công chức, viên chức cơ quan TTCP về công tác thanh niên và vị trí, vai trò của thanh niên đối với hoạt động của TTCP, của ngành Thanh tra, qua đó phát huy tối đa sức mạnh của lực lượng lao động trẻ và khuyến khích công chức, viên chức trẻ cống hiến cho sự nghiệp phát triển ngành Thanh tra nói chung và của cơ quan TTCP nói riêng.

Hai là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; đề ra các chỉ tiểu, nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cho từng đoàn viên thanh niên, đặc biệt là trong quá trình phát triển đoàn viên trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, tiên phong, gương mẫu trong công tác chuyên môn và các phong trào; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả của hoạt động của các Đoàn cơ sở trực thuộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan TTCP.

Ba là, tăng cường chủ động trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chiến lược của Chính phủ và Chương trình, Kế hoạch về phát triển thanh niên; lồng ghép và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước thành chính sách pháp luật thông qua các hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực là thanh niên trẻ để cho công chức, viên chức trẻ phấn đấu và trưởng thành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.

H.T