Kết luận thanh tra số 41/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng nêu rõ kết quả thanh tra trách nhiệm Giám đốc Trung tâm XTĐTTMDV trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); gắn với việc thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí năm 2017-2018. 

Qua thanh tra phát hiện, Kế hoạch PCTN của Trung tâm chưa thể hiện nội dung chuyển đổi vị trí công tác theo yêu cầu của UBND tỉnh; mục đích, yêu cầu, nội dung, giải pháp tổ chức, thực hiện còn chung chung, chưa cụ thể; chưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật về PCTN để tổ chức thực hiện; chưa xây dựng, phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập (TSTN); kê khai chưa đầy đủ các nội dung trong bản kê khai TSTN và chưa thực hiện công khai bản kê khai TSTN theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch TSTN.

Quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định rõ nguồn kinh phí khen thưởng theo Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 20/3/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng “Về việc Ban hành quy định chế độ trợ cấp và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học trong nước” để thực hiện. Đơn vị cũng chưa xây dựng quy chế công khai tài chính theo Khoản 3, Điều 25 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, quy định trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị. 

leftcenterrightdel
Ảnh chỉ mang tính minh họa - Internet 

Bên cạnh đó, Trung tâm chưa công khai các nội dung của Quỹ hỗ trợ các lễ hội và công tác xúc tiến đầu tư, du lịch theo Điều 15 Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ; một số chứng từ chưa đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ và một số hóa đơn chưa có chữ ký của người mua hàng hoặc người mua hàng là bán hàng qua điện thoại; chưa quy định rõ mức thanh toán làm mới hoàn toàn và trường hợp sửa đổi, bổ sung đối với việc thiết kế, dàn trang và sản xuất đĩa DVD quảng bá thương hiệu đế tiết kiệm chi phí.

“Đơn vị có nhân lực có trình độ kỹ thuật nhưng không tận dụng để thực hiện thiết kế, dàn trang các ấn phẩm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch mà thuê bên ngoài để thiết kế, dàn trang là chưa hợp lý”, Kết luận 41/KL-TTr khẳng định

Cũng theo kết luận: Đơn vị chưa đưa vào sổ sách kế toán để theo dõi khoản nợ phải trả năm 2016 số tiền 62.650.000 đồng. Đối với việc chi tiền giải khát giữa giờ tại một số hội nghị, cũng chưa đúng quy định với số tiền 33.600.000 đồng; đã xuất hóa đơn bán hàng cho 02 Công ty với số tiền 15.000.000 đồng nhưng chưa ghi nhận doanh thu trong kỳ; hạch toán khoản tiền hoàn trả tạm ứng mua xe ISUZU biển số 49B-1185 với số tiền 125.000.000 đồng vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh đều chưa đúng quy định.

Do áp lực phải trả khoản kinh phí tạm ứng ngân sách tỉnh với số tiền 500.000.000 đồng từ năm 2010, Trung tâm đã chi trực tiếp từ doanh thu của đơn vị nên không tính trích lập cải cách tiền lương năm 2017 chưa đúng quy định, tuy nhiên đơn vị đã nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Hiện tại, đơn vị đang sử dụng 02 loại hóa đơn (Hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng) là chưa phù hợp với quy định. Hay việc đơn vị hạch toán nguồn thu hợp đồng quảng cáo lễ hội Festival Hoa Đà Lạt - thu chưa qua ngân sách (Tiền, hàng viện trợ - Quỹ hỗ trợ lễ hội) và thực hiện chuyển tiền từ Quỹ lễ hội cho các cơ quan, đơn vị, sở, ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhưng hạch toán vào tài khoản 341 (Kinh phí cấp cho cấp dưới) là chưa đảm bảo đúng quy định.

Từ kết quả thanh tra, Chánh thanh tra Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn Trung tâm hạch toán, quản lý, sử dụng đúng quy định đối với khoản tiền huy động được từ các lễ hội (Quỹ hỗ trợ các lễ hội và công tác xúc tiến đầu tư, du lịch); hướng dẫn xác định chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện trích lập nguồn cải cách tiền lương theo quy định hiện hành. Đồng thời, chỉ đạo Cục Thuế tỉnh hướng dẫn Trung tâm về việc sử dụng hóa đơn; kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật.

Yêu cầu Trung tâm bám sát các nội dung chỉ đạo trong kế hoạch PCTN của UBND tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng kế hoạch PCTN cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; nêu rõ nội dung, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tố chức, cá nhân để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN hàng năm để có cơ sở triển khai thực hiện.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục kê khai TSTN theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch TSTN và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch TSTN, nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên; xây dựng quy chế công khai tài chính và thực hiện công khai tài chính, NSNN theo quy định pháp luật, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế như phần kết luận đã nêu.

Trung tâm cũng cần sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của đơn vị theo đúng đề án vị trí việc làm để thực hiện việc thiết kế, dàn trang các ấn phẩm phục vụ các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nhằm tiết kiệm kinh phí cho NSNN; chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát kỹ các nội dung khi nghiệm thu các hợp đồng sản xuất DVD giới thiệu tại các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trước khi đề nghị thanh toán. Kiểm tra, rà soát và khắc phục những thiếu sót của các chứng từ chi trong năm 2017 - 2018. Đặc biệt là tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới./.

Lan Anh