Theo đó, năm 2020 tỉnh sẽ tăng cường thanh tra có trọng tâm, trọng điểm công tác quản lý nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Chú trọng thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng chính sách, pháp luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm; kiên quyết thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thu, thất thoát về cho Nhà nước; kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, thúc đẩy thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, phương thức hoạt động thanh tra; tuân thủ nghiêm túc quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; chú trọng kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các Đoàn thanh tra nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tăng cường quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng có liên quan, không để xảy ra chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Thực hiện thường xuyên, kiên quyết công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, nhất là trong việc xử lý các sai phạm và thu hồi tài sản.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện 07 cuộc thanh tra:

- Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 135 và Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (chuyển tiếp từ Kế hoạch thanh tra năm 2019 sang năm 2020). Thời điểm thanh tra từ năm 2014 -2019; thời gian tiến hành thanh tra trong Quý I năm 2020.

- Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính; quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn. Thời điểm thanh tra từ năm 2015 - 2019; thời gian tiến hành thanh tra trong Quý I năm 2020.

- Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản các công trình, dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương và Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tây Sơn và huyện Phù Cát. Thời điểm thanh tra từ năm 2015 - 2019; thời gian tiến hành thanh tra trong Quý II năm 2020.

- Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. Thời điểm thanh tra từ năm 2015 - 2019; thời gian tiến hành thanh tra trong Quý III năm 2020.

- Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Công Thương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật vê thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng. Thời điểm thanh tra từ năm 2018 - 2019; thời gian tiến hành thanh tra trong Quý III năm 2020.

- Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính - ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản đối với UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện Tuy Phước. Thời điểm thanh tra từ năm 2014 - 2019; thời gian tiến hành thanh tra trong Quý IV năm 2020.

- Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Vân Canh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham những. Thời điểm thanh tra từ năm 2017 - 2019; thời gian tiến hành thanh tra trong Quý IV năm 2020.

“Ngoài các cuộc thanh tra nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm bố trí lực lượng để triển khai kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất do Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao và các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ”, Kế hoạch nêu rõ.

Mặt khác, kịp thời thanh tra lại các Kết luận thanh tra của Thủ trưởng và Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành; các Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND và Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Lan Anh