Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Ban Tiếp công dân Trung ương đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với tập thể lãnh đạo Ban trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy cấp trên trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Đảng ủy đã tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên dưới nhiều hình thức như thông qua hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư; thông qua việc đối thoại với công dân; thông qua công tác kiểm tra đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân và thông qua việc trao đổi, tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư cho các cơ quan, đơn vị, Qua đó nâng cao nhận thức, trình độ của cán bộ tiếp công dân, xử lý đơn thư góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ là tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của Ban, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 25/3/2016 về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thư, Nghị quyết số 34-NQ/ĐU.BTCDTW ngày 4/9/2019 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ tại Ban Tiếp công dân Trung ương. Cùng với Nghị quyết số 04/ĐU ngày 28/11/2013 về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, các Nghị quyết trên đã thường xuyên được các Chi bộ thuộc Đảng bộ quán triệt thực hiện trong các buổi sinh hoạt, từ đó tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của mỗi đảng viên, ý thức sâu sắc hơn về vai trò và ý nghĩa của công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiểm tra, đôn đốc, để có những giải pháp cụ thể, thiết thực nâng cao hiệu quả của công tác này, hướng tới mục tiêu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Khẳng định vai trò lãnh đạo của của Đảng ủy trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 

Đặc biệt, Đảng ủy Ban Tiếp công dân Trung ương đã phối hợp với tập thể lãnh đạo Ban làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và trong tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng ủy viên theo từng thời kỳ, mỗi đảng ủy viên được giao phụ trách một chi bộ cụ thể, chịu trách nhiệm triển khai các chủ trương của Đảng ủy, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện của từng chi bộ và của mỗi Đảng viên trong chi bộ được phân công. Đồng thời hàng năm các đồng chí Bí thư Đảng bộ, Bí thư chi bộ đã xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân và Đảng bộ xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ là cơ sở cho hoạt động của Đảng bộ, chi bộ trong năm.

Cụ thể, tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư: trong việc ban hành các kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, các văn bản gửi địa phương đề nghị phối hợp tiếp và vận động công dân trở về địa phương;  trong việc giúp việc cho Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018;  trong thực hiện một số nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao như: triển khai Kế hoạch số 1621/KH-TTCP ngày 26/9/2018 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;...

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 2268/ KH-TTCP ngày 10/8/2015 và Kế hoạch số 564/KH-TTCP ngày 24/03/2016 của Thanh tra Chính phủ, Ban đã chủ động thành lập các Tổ công tác đi kiểm tra công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã chuyển về địa phương và tham gia các tổ công tác liên ngành nắm tình hình, kiểm tra, rà soát nhiều vụ việc phức tạp, nổi cộm ở địa phương để kịp thời báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ và xin ý kiến chỉ đạo nhằm hạn chế phát sinh thành điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

Qua công tác kiểm tra, đôn đốc đã kiến nghị địa phương các giải pháp trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa địa phương với Ban và Trụ sở. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương đã có những chuyển biến rõ nét, tiếp công dân đã từng bước gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc phức  tạp, đông người được nâng lên.

Thực hiện tốt việc điều phối hoạt động tiếp công dân của các cơ quan tham gia tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; triển khai có hiệu quả kế hoạch tiếp công dân phục vụ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội và thời điểm diễn ra các ngày lễ lớn của đất nước. Tăng cường sự phối hợp giữa Trụ sở Tiếp công dân trung ương với các địa phương trong công tác tiếp công dân, nhất là tiếp các đoàn đông người, vận động công dân trở về địa phương để xem xét, giải quyết; một số trường hợp đã phối hợp với địa phương tổ chức đối thoại với công dân ngay tại địa phương nhằm hạn chế việc công dân tập trung đông người khiếu kiện.

Chủ động, tích cực trong việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư có phẩm chất, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, có kiến thức tiếp công dân, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của các bộ, ngành, địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư./.

H.T