Trong phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Văn phòng ĐĐT đề ra nhiệm vụ triển khai đạt hiệu quả cao Kế hoạch về phát động thi đua của Ngành Thanh tra, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc và các quy định của cơ quan Thanh tra Chính phủ, đảm bảo việc điều hành và chế độ sinh hoạt theo Quy chế; thực hiện nghiêm túc chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đồng thời, Văn phòng ĐĐT cũng quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ công tác năm 2019; tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trên cơ sở đó thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; tham mưu giúp Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tăng cường triển khai công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng; hoàn chỉnh, ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy định số 01-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.

leftcenterrightdel

Việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 55/QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 345/CT-TTC cũng được Văn phòng ĐĐT đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Để hoàn thành tốt hơn nữa công tác trong năm 2019 tới, Văn phòng Đảng - Đoàn thể cũng chủ động đề xuất, kiến nghị với Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ cần có Nghị quyết, Quyết định bổ sung cho Văn phòng ĐĐT bảo đảm đủ biên chế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy theo Quyết định số 3299/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng thờicó Nghị quyết, quyết định về chính sách hỗ trợ đối với công chức làm công tác Đảng nhằm thu hút, động viên, khuyến khích đội ngũ công chức làm công tác Đảng../.

PLH