Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã tiếp tục công khai, minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công bố công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email… để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; tỉnh cũng tập trung công khai ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: đầu tư công, quản lý tài chính – ngân sách, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng, chính sách xã hội, công tác cán bộ, giáo dục, thuế, phí, lệ phí… ; rà soát, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức kinh tế; công khai quy chế chi tiêu nội bộ, các tiêu chuẩn, định mức quy định, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu thường xuyên kiểm tra giám sát cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ; không lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn để nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý công việc, có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, có phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ…

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Ninh bình  

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải chuyển đổi theo quy định. Việc kê khai, công khai tài sản tư nhân năm 2017 đạt tỷ lệ 99,93% so với số người theo danh sách được phê duyệt (04 trường hợp không thực hiện kê khai do thời điểm kê khai đã xin thôi việc, chuyển công tác) và chưa có trường hợp nào phải xác minh, xử lý do kê khai không trung thực. Việc tặng quà, nhận quà tặng chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng tài sản công làm quà tặng, nhận quà tặng không đúng quy định…

Tỉnh cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực, tiếp tục thực hiện phần mềm theo dõi văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Nhìn chung các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan đơn vị trong tỉnh quan tâm chỉ đạo đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; cải cách, công khai thủ tục hành chính để nhân dân giám sát đồng thời tiết kiệm giảm chi phí cho nhân dân, doanh nghiệp./.

Dương Thái