Từ đầu năm 2019, Lãnh đạo Vụ GSTĐ&XLSTT đã tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 32-NQ-BCSĐ (ngày 11/03/2019) của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2019, bên cạnh đó quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 769/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về  kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra. Ngoài việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, Vụ GSTĐ&XLSTT cũng tích cực tham mưu trình Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyệt Kế hoạch về kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ cũng như Kế hoạch công tác chuyên môn của Vụ trong năm 2019. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, tập thể công chức Vụ GSTĐ&XLSTT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Ban cán sự, các quyết định, kế hoạch của Lãnh đạo TTCP.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Vụ GSTĐ&XLSTT đã tổ chức giám sát 11 đoàn thanh tra; thẩm định 13 dự thảo kết luận thanh tra (trong đó có một dự thảo kết luận thanh tra thẩm định 2 lần); thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra đối với 08 kết luận thanh tra, tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo TTCP trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra. Vụ đã chủ động triển khai, thực hiện, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực, trong đó công tác giám sát, thẩm định và đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra đã có sự chuyển biến tích cực; trình độ, năng lực của cán bộ, công chức tiếp tục được nâng cao.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Vụ cũng chú trọng công tác xây dựng nội bộ, xây dựng thể chế, quản lý nhà nước và các mặt công tác khác được quan tâm, góp phần nâng cao kết quả công tác chung của Thanh tra Chính phủ, mọi đảng viên, công chức trong vụ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc được phân công. Chi ủy, Lãnh đạo Vụ  thường xuyên quan tâm, chủ động, có giải pháp, kế hoạch cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn, bám sát ngị quyết chủ trương của đảng, và Ban cán sự TTCP.

 Dương Thái