Đó là một trong những nhiệm vụ mà Thành phố Hà Nội vừa ban hành trong Kế hoạch số 31/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Thành phố xác định lấy kết quả công tác PCTN làm một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN với phương châm: Cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng… Từ đó, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN.

Đồng thời, sẽ phát huy vai trò của báo chí trong phát hiện tham nhũng, gắn trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng để phục vụ việc xem xét, xử lý vụ việc tham nhũng mà báo chí đã phát hiện, đăng tải, đồng thời đảm bảo cơ chế bảo vệ nguồn tin, bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTN. Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch công tác PCTN, chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra hàng năm và chỉ đạo tổ chức thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

UBND Thành phố Hà Nội giao Thanh tra Thành phố chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch này, tham mưu UBND Thành phố báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.../.

Lan Anh