Thời gian vừa qua, các cấp, các ngành trong tỉnh Nghệ An đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai, tham gia tố tụng các vụ án hành chính, dân sự và đã đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, vẫn còn các đoàn khiếu kiện đông người, vượt cấp đến trụ sở UBND tỉnh và các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai, tham gia tố tụng các vụ án hành chính, dân sự còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế.

leftcenterrightdel
Ảnh chỉ mang tính minh họa - Internet 

Để khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai, tham gia tố tụng các vụ án hành chính, dân sự, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai, tham gia tố tụng các vụ án hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai phải được tập trung giải quyết từ cấp cơ sở với tinh thần trách nhiệm cao, dựa trên quy định của pháp luật. Coi trọng công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, đối thoại, hòa giải; phát huy vai trò của Đoàn luật sư, Hội Luật gia và các tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và hiểu biết pháp luật của người dân. Đưa kết quả thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, tham gia tố tụng các vụ án hành chính thành tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, lãnh đạo các cấp, các ngành và địa phương.

Bên cạnh đó, chấn chỉnh việc tiếp công dân định kỳ, công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, việc thực hiện quy định pháp luật về tố tụng hành chính, dân sự; tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động, tổ chức bộ máy tiếp công dân và tổ chức Thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Chánh Thanh tra cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai của Thủ trưởng các cấp, các ngành; tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài; những địa phương, đơn vị giải quyết và tham mưu giải quyết các vụ việc thiếu thuyết phục, không đúng quy định của pháp luật, không chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

Không chỉ vậy, cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức Thanh tra đảm bảo thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong công tác này; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân đảm bảo việc thi hành kịp thời, nghiêm túc, chính xác ngay từ thời điểm các văn bản nêu trên có hiệu lực. Hằng năm chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp công dân, thanh tra, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện…/.

Lan Anh