Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019, Lãnh đạo TTCP chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị (sau đây gọi chung là đơn vị) thuộc TTCP chủ động quán triệt, phổ biến nội dung của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg tại đơn vị đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động trong đơn vị thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn hoặc hình thức phù hợp khác.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát các sách, tài liệu pháp luật do đơn vị chủ trì biên soạn; sách, tài liệu pháp luật có bản quyền và dự kiến sách, tài liệu cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần về sách, tài liệu pháp luật tại Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.

Đồng thời TTCP cũng lưu ý: Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo nâng cao chất lượng đối với sách, tài liệu pháp luật do đơn vị chủ trì biên soạn; chịu trách nhiệm về tính chính xác và chất lượng nội dung của sách, tài liệu pháp luật được cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo chức năng, phạm vi quản lý.

Đồng thời, rà soát các sách, tài liệu pháp luật đã được xuất bản theo quy định hoặc không xuất bản nhưng được cơ quan, đơn vị sử dụng, khai thác công khai (đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử, phát hành trong hội nghị, hội thảo, diễn đàn...) đến năm 2019. Trong đó, tập trung vào một số loại sách, tài liệu pháp luật sau: Tài liệu, đề cương giới thiệu các luật, pháp lệnh; sách, tài liệu hỏi đáp, bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp luật; tờ gấp, tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật; sách, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vục quản lý của TTCP; các vidieo clips pháp luật có nội dung đang còn giá trị sử dụng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Lãnh đạo TTCP yêu cầu, sách, tài liệu pháp luật cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được tra cứu, khai thác miễn phí và phải đáp ứng yêu cầu: Đối với sách, tài liệu pháp luật không xuất bản, Thủ trưởng đơn vị chủ trì biên soạn phải xác nhận, phê duyệt nội dung sách, tài liệu trước khi cập nhật; đối với sách, tài liệu pháp luật được xuất bản bản giấy hoặc điện tử thì cập nhật bản sách, tài liệu pháp luật đã được xuất bản. Đối với sách, tài liệu pháp luật có bản quyền thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; sách, tài liệu pháp luật cập nhật trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia phải có các thông tin về tên sách, tài liệu pháp luật; cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ trì biên soạn; thời gian phát hành, hiệu lực văn bản; giới thiệu mục đích, nội dung chính của sách, tài liệu.

Sau khi rà soát, các đơn vị gửi dự kiến sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia trong năm 2019, dự kiến số lượng sách, tài liệu sẽ cập nhật hàng năm trong giai đoạn 2020-2021 gửi Vụ Pháp chế trước ngày 20/06/2019 để báo cáo Tổng TTCP và gửi Bộ Tư pháp xây dựng phần nềm, phương án xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

Đối với các đơn vị đã xây dựng Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì tổ chức lưu giữ, quản lý sách, tài liệu phù hợp với điều kiện của đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công (hoàn thành trước 31/12/2020), bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020./.

Lan Anh