Trước đó, thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTCP ngày 18/12/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Thẩm định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 và Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/11/2019 về việc triển khai chấm điếm xác định chỉ số CCHC của các cục vụ, đơn vị năm 2019.

Trên cơ sở kết quả rà soát của Tổ giúp việc, Hội đồng thẩm định đã tiến hành họp thẩm định kết quả tự chấm điểm của các đơn vị và giao Tổ giúp việc tổng hợp điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của các đơn vị theo 07 nội dung: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng CCVC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và các tiêu chí đặc thù đơn vị.

Theo đó, có 9 đơn vị đạt kết quả thẩm định từ 40 điểm trở lên, gồm: Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Trường Cán bộ Thanh tra, Văn phòng, Ban Tiếp công dân trung ương, Trung tâm Thông tin, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Tạp chí Thanh tra, Cục IV. Đồng thời, có 10 đơn vị đạt kết quả thẩm định từ 30 đến dưới 40 điểm, gồm: Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Cục II, Vụ Giám sát TĐXLSTT, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục III, Cục I, Vụ I, Báo Thanh tra, Vụ II, Vụ III.

Kết quả thẩm định chỉ số CCHC của các đơn vị năm 2019 cho thấy có sự chưa đồng đều về điểm số. Điểm trung bình của các đơn vị đạt 39,4 điểm (có 9/19 đơn vị, chiếm tỷ lệ 47,4%), sự chênh lệch điểm giữa đơn vị đạt điểm cao nhất và thấp nhất năm 2019 là 15,25 điểm.

Cụ thể, Hội đồng Thẩm định chỉ số CCHC thông báo kết quả xếp hạng CCHC năm 2019 như sau:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Lan Anh