Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành Tài chính tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp không để tồn đọng, kéo dài; triển khai kịp thời kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, chấn chỉnh và kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức thanh tra, nhất là các cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Duy trì, thực hiện tốt hoạt động của điện thoại đường dây nóng, hòm thư điện tử và bộ phận một cửa để tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc, phản ánh, tố cáo của người dân và đơn vị, tổ chức; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát đơn thư tại các đơn vị trực thuộc; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng để giải quyết dứt điếm đơn thư khiếu kiện kéo dài.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Theo quy định, cơ quan thanh tra có trách nhiệm giúp Thủ trưởng cùng cấp tiếp công dân, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, xác minh đơn thuộc thẩm quyền cùng cấp và thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Qua đó, cơ quan thanh tra tham mưu cho Thủ trưởng cùng cấp giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến chức năng quản lý nhà nước.

Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần chỉ đạo, hướng dẫn và đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định pháp luật trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo và một số công việc khác.

Đồng thời, đánh giá được tình hình chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phát hiện các sai phạm thuộc lĩnh vực này để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời nhũng thiếu sót, khiếm khuyết, xử lý người có vi phạm trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách còn bất cập phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và áp dụng pháp luật ở một số đơn vị còn lúng túng, thiếu tính thống nhất; một phần do lĩnh vực khiếu nại, tố cáo phức tạp, một phần do năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của một số cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ còn hạn chế, giải quyết vụ việc còn lúng túng, thiếu thuyết phục; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì còn hạn chế như thiếu sự hợp tác, phối hợp của công dân và cơ quan liên quan; tình trạng công dân khiếu nại, tố cáo sai còn nhiều.

Không chỉ vậy, ý thức chấp hành pháp luật và hiểu biết pháp luật của một bộ phận người khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, còn trường hợp có những yêu cầu vượt quá quy định của pháp luật, có vụ việc mặc dù đã được giải quyết có lý, có tình nhưng người khiếu nại vẫn cố tình khiếu kiện kéo dài, hay những trường hợp tố cáo sai làm ảnh hưởng đến uy tín, thời gian của các cơ quan Nhà nước.

Qua công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Tài chính nhận thấy hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực khiếu nại tố cáo đã từng bước được hoàn thiện. Từ đó, người dân có cơ sở để gửi đơn đúng cơ quan có thẩm quyền, cũng như cơ quan hành chính nhà nước nhận thức rõ được thẩm quyền, trách nhiệm của mình trong công tác giải quyết đơn thư khiếu tố. Bộ Tài chính cũng có kiến nghị Thanh tra Chính phủ nghiên cứu đề xuất sớm ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại và văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo sau khi được ban hành; các biện pháp chế tài đối với các cá nhân, tố chức chậm thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực thi hành.

Các ngành, địa phương trong phạm vi quản lý của mình, chủ động xem xét làm rõ các vụ việc khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị để kịp thời giải quyết ngay từ đầu, hạn chế khiếu nại vượt cấp, không để xảy ra diễn biến phức tạp trở thành vụ việc khiếu kiện đông người; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, quy chế dân chủ, hoà giải ở cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, quy chế dân chủ, hoà giải ở cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật những người lợi dụng quyền dân chủ để kích động, lôi kéo người khiếu nại, tố cáo làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là những người có vai trò chủ chốt trong các đoàn đông người khiếu nại, tố cáo trái pháp luật./.

Lan Anh