leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 120/TTCP-C.IV ngày 28/01/2018 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định yêu cầu các Sở, ban, ngành trong tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện và thành phố Nam Định tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý địa phương, đơn vị mình.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu chấp hành nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Quy chế tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức (ban hành theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ); đồng thời, theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện./.

Lan Anh