Đồng thời, tiếp tục triển khai kế hoạch, xác minh rõ nội dung đơn theo thẩm quyền của các đơn vị. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật KNTC.

Mặt khác, Sở Y tế đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt kế hoạch của Sở về công tác KNTC. Tăng cường đôn đốc, giám sát của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC; xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm quy chế tiếp công dân, chậm xử lý đơn thư của công dân. Phát hiện các đối tượng có hành vi kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác KNTC để xuyên tạc, gây rối an ninh trật tư, vu cáo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ, công chức thực thi công vụ để nhắc nhở, xử lý theo quy định.

Nếu có đơn thư KNTC phát sinh, Sở sẽ chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, tồn đọng kéo dài. Thực hiện có hiệu quả việc triển khai hòm thư góp ý, đường dây điện thoại nóng theo quy định.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Theo Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Sơn La, Sở đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc công khai lịch tiếp công, tăng cường công tác giải quyết đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.

Sở Y tế đã triển khai 31 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 35 đơn vị trực thuộc Sở. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Y tế được nghe tuyên truyền là 3.116 người (chiếm 76,37% số lượng cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La).

Cũng trong năm 2019, Sở thực hiện kiện toàn quy chế tiếp công dân và nội quy phòng tiếp công dân tại Văn phòng Sở Y tế. Cụ thể, Sở đã bố trí phòng tiếp công dân riêng biệt, phân công cán bộ và lịch tiếp công dân theo quy định. Danh sách cán bộ tiếp công dân và lịch tiếp công dân được công khai trên bảng công tác của đơn vị. Bên cạnh đó, Sở thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Y tế.

Kết quả, năm 2019, số lượt người được tiếp tại Sở là 0 lượt; không có đoàn đông người; Sở tiếp nhận, xử lý 22 đơn KNTC, phản ánh.

Ngoài ra, Sở Y tế triển khai thực hiện 02 cuộc kiểm tra, hướng dẫn đối với 35 đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh./.

Minh Nguyệt