Căn cứ kết luận Thanh tra số 609/KL-TTT  ngày  16/10/2017 của Thanh tra tỉnh Bình Định và ý kiến tham gia của các sở, ban ngành chức năng tỉnh tại cuộc họp ngày 24/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định số 4143/QĐ-UBND  với nội dung chính: Thống nhất nội dung kết luận và kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra số 609/KL TTT ngày 16/10/2017 về những sai phạm của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (gọi tắt là Công ty).   

leftcenterrightdel
 Một khu rừng trồng kinh tế tại Bình Định

Theo đó, yêu cầu Công ty, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan: Tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với cá nhân, tập thể, có khuyết điểm sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông- lâm trường quốc doanh và thu chi tài chính tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn; kịp thời khắc phục, chấm dứt ngay những khuyết điểm sai phạm; đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh đưa công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, công tác thu chi tài chính của đơn vị đi vào nề nếp, theo qui định của pháp luật. 
Thu hồi đầy đủ số tiền 204.322.000đ của các hộ liên doanh, liên kết trồng rừng do chưa kê khai và nộp tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích 143,3 ha đã khai thác rừng trồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh. Lập các thủ tục đăng ký biến động đất đai, phối hợp với các cơ quan có chức năng khẩn trương giải quyết dứt điểm đối với diện tích đất của Công ty bị các hộ dân lấn chiếm; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc QĐ số 2157/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. 

Đối với diện tích 305,31 ha đất liên doanh, liên kết, tỉnh yêu cầu giám đốc Công ty kiểm tra, rà soát và tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng liên doanh, liên kết với hộ, nhóm hộ khi đến chu kỳ khai thác rừng trồng gần nhất. Đối với diện tích giao khoán, Công ty điều chỉnh hợp đồng giao khoán theo đúng qui định tại Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27-12-2016 của Chính phủ.  Thực hiện thủ tục đề nghị Chi cục thuế Quy Nhơn tiến hành khấu trừ  đối với tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp mà Công ty đã kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước đối với diện tích đất thuê 514,6 ha tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh do diện tích này không thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp; đồng thời, làm thủ tục miễn, giảm đối với diện tích này. Các sở, ngành liên quan: Tài nguyên- Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, hướng dẫn Công ty trong công tác quản lý, sử dụng đất, quản lý tài chính thực hiện các phương án điều chế rừng và phương án quản lý rừng bền vững.  

Ông Nguyễn Văn Thơm- Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, qua thanh tra cho thấy: Công tác quản lý tài chính của Công ty thực hiện cơ bản đúng với quy định của nhà nước. Kết quả sản xuất đều có lãi, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo tồn phát triển. Chỉ  từ năm 2014 -2016, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước số tiền 16 tỷ 410 triệu  đồng. Bên cạnh những ưu điểm đó, Công ty cũng đã để xảy nhiều sai phạm như: Công tác quản lý sử dụng đất, khi nhận bàn giao đất của Lâm trường Quy Nhơn từ năm 2007 đến nay vẫn chưa làm thủ tục cấp lại quyền sử dụng đất; chưa làm thủ tục đăng ký biến động về diện tích sử dụng đất, tên chủ sử dụng đất cho phù hợp với hiện trạng. Công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp chưa chặt chẽ, vẫn để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động trồng rừng của đơn vị. Một số diện tích đất lâm nghiệp bị các hộ dân địa phương lấn chiếm đã xảy ra từ lâu, nhưng đến nay Công ty chưa có phương án giải quyết dứt điểm. Công tác chăm sóc rừng trồng chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ rừng trồng bị chết nhiều. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất chưa kê khai nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 204.322.000đ. Công tác giao khoán quản lý rừng, thực hiện việc liên doanh, liên kết còn nhiều thiếu sót… 

Những việc làm của Công ty là vi phạm Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993, Luật đất đai 2003; Luật đất đai 2013; Nghị định 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới phát triển lâm trường quốc doanh; Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Những khuyết điểm sai phạm này, trách nhiệm thuộc về Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan qua các thời kỳ, mà trực tiếp là giám đốc, kiểm soát viên và kế toán trưởng cần được xử lý theo đúng các  qui định pháp luật.

Viết Ý