Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (TT UBCKNN) ban hành Quyết định số 74/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hùng Vương (Lô 44 – Khu công nghiệp Mỹ Tho, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam).

Theo đó, Công ty này bị phạt tiền 100.000.000 đồng theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì không báo cáo theo quy định pháp luật các tài liệu, như: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 17/4/2015 về điều chỉnh vốn điều lệ tại Điều lệ công ty, Nghị quyết HĐQT số 250515/NQ-HĐQT ngày 25/5/2015 về phát hành trái phiếu riêng lẻ, Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, Nghị quyết HĐQT ngày 11/12/2015 về triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Nghị quyết HĐQT ngày 19/2/2016 về mua 5 triệu cổ phiếu quỹ, Nghị quyết HĐQT ngày 23/2/2016 về điều chỉnh vốn điều lệ tại Điều lệ công ty, công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016, công văn số 7/5/2016 về đính chính một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 2/2016, công bố thông tin ngày 15/6/2016 thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016, Báo cáo thường niên năm 2016. 

Ngoài ra, Công ty cổ phần Hùng Vương báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu như nghị quyết HĐQT ngày 19/5/2015 mua 5 triệu cổ phiếu quỹ; Báo cáo thường niên năm 2015, BCTC riêng và hợp nhất Quý 1/2016; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; BCTC riêng và hợp nhất Quý 2/2016 và giải trình kết quả kinh doanh; BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán; BCTC riêng và hợp nhất Quý 1/2017.

Cùng với đó, TT UBCKNN cũng phạt 85.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP vì đã công bố thông tin sai lệch khi BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2016 do Công ty cổ phần Hùng Vương lập và công bố thông tin ngày 31/10/2016 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh so với BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam có sự sai lệch về số liệu của nhiều khoản mục, bao gồm doanh thu, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả, lợi nhuận sau thuế. BCTC riêng và BCTC hợp nhất bán niên năm 2016; BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý 3/2016 do Công ty cổ phần Hùng Vương lập và CBTT có sai lệch số liệu và phải điều chỉnh lại.

Công ty cổ phần Hùng Vương buộc phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

HT