leftcenterrightdel
 Yên Bái thực hiện tốt, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
Cụ thể, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái luôn xác định công tác thanh tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Chỉ đạo ngành thanh tra tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, không để xẩy ra việc thanh tra, kiểm tra quá 1lần/ năm đối với doanh nghiệp. Trong những năm qua và năm 2020 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp đối với công tác thanh tra, kiểm tra của địa phương.

Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp được chỉ đạo ngay từ khi xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm. Công tác phối hợp xử lý chồng chéo giữa các cơ quan thanh tra, cơ quan thanh tra với cơ quan Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan kiểm tra của Đảng được thực hiện tốt, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong Kế hoạch thanh tra.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, thì công tác thanh tra và việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn có một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện chủ trương thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp. Quá trình thực hiện, một số doanh nghiệp hiểu chưa đúng, chưa đầy đủ nội dung này, còn có biểu hiện gây khó khăn, cản trở trong hoạt động thanh tra, kiểm tra nhất là các hoạt động kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với một số lĩnh vực như: phòng cháy, chữa cháy; môi trường; lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm, phức tạp, dễ xảy ra các vi phạm, nguy cơ mất an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Cùng với đó, theo Luật Thanh tra năm 2010, cơ quan Thanh tra tỉnh không có chức năng hướng dẫn hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; trong khi đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thường liên quan, tác động nhiều đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Do đó, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra trong phạm vi tỉnh.

Việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, Thanh tra cấp huyện trong việc thanh tra đối với các doanh nghiệp không phải doanh nghiệp Nhà nước còn chưa được quy định cụ thể, rõ ràng. Chưa có các chế tài xử lý các trường hợp tổ chức, cá nhân, nhất là đối với các doanh nghiệp tư nhân có hành vi cản trở, chống đối, không thực hiện, thực hiện không kịp thời, đầy đủ kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Yên Bái đề xuất với Chính phủ, Thanh tra Chính phủ một số nội dung cụ thể như tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 84/NQ- CP ngày 29/5/2020 và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ để cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp hiểu đúng, đầy đủ, có ý thức tự chấp hành pháp luật; không lợi dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời  xem xét, sửa đổi Luật Thanh tra 2010, trong đó cần quy định rõ thẩm quyên, nội dung, phạm vi thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra cấp huyện đối với các doanh nghiệp không phải doanh nghiệp Nhà nước. Xem xét xây dựng, ban hành quy định cụ thể đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành, như thủ tục thanh tra khi tiến hành thanh tra theo Đoàn; thủ tục thanh tra khi người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lập; thủ tục thanh tra khi tiến hành thanh tra thường xuyên; thủ tục thanh tra khi tiến hành thanh tra đột xuất. Đồng thời có hướng dẫn cụ thể về quy trình tiếp nhận xác minh, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp qua đường dây nóng từ Trung ương đến địa phương.

Hoàn thiện quy định về thực hiện kết luận, quỵết định xử lý về thanh tra, trong đó bổ sung các biện pháp bảo đảm thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện. Quỵ định cụ thể về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thanh tra, trong đó, có chế tài xử lý đối tượng thanh tra, tổ chức, cá nhân không thực hiện yêu câu, kết luận, quyết định về thanh tra, vi phạm pháp luật về thanh tra.

H.T