leftcenterrightdel
 Yên Bái triển khai thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2018
Theo kế hoạch, nội dung đánh giá công tác PCTN gồm các tiêu chí đánh giá chấm điểm trong Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 như việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác PCTN của ủy ban nhân dân tỉnh; việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tình hình và kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng; tình hình, kết quả xử lý các hành vi tham nhũng; đề xuất, kiến nghị các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

Từ đó các sở, ban, ngành thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2018 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong đó, tập trung đánh giá đối với các lĩnh vực trọng tâm như công tác cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, công khai việc thu, chi tài chính, mua sắm tài sản công, kê khai minh bạch tài sản cá nhân; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, chỉ tiêu ở cơ quan và việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh báo cáo việc tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN; việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về PCTN; công tác sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN; công tác kê khai tài sản, thu nhập; việc nộp lại quà tặng và tặng quà trái quy định. Đồng thời, tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác của ủy ban nhân dân tỉnh để đánh giá công tác PCTN năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh và gửi dự thảo Báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/4/2019.

H.T