Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 11073/VPCP-V.I ngày 04/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Văn bản số 1937/KL-TTCP ngày 25/10/2019 của Thanh tra Chính phủ kết luận thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai, khoáng sản và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; UBND tỉnh yêu cầu các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với các sai phạm, khuyết điểm đã nêu tại Kết luận thanh tra nêu trên, tập trung xử lý các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15/02/2020.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/02/2020.

“Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện”, Văn bản nêu rõ.

Trước đó, tại Thông báo Kết luận thanh tra số 2376/TB-TTCP ngày31/12/2019, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai, khoáng sản và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thành phố chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với các sai phạm, khuyết điểm đã nêu trong Kết luận thanh tra. Trong đó, tập trung, tăng cường công tác quản lý chất thải rắn, kiểm soát nguồn nước thải và khí thải; chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới kiểm tra, rà soát xử lý, giải quyết dứt điếm các tồn tại đối 35 hộ kinh doanh trên đường Trương Pháp, phường Hải Thành và xã Quang Phú.

Đồng thời, có giải pháp xử lý, khắc phục 42 dự án công trình cấp nước tập trung nông thôn đã được đầu tư nhưng chưa phát huy hiệu quả và một số dự án triến khai dở dang nhưng do không được tiếp tục bố trí vốn dừng thi công, chưa phát huy được hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý thu nộp ngân sách nhà nước đối với khoản nợ thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường của các đơn vị, cá nhân…/.

Minh Nguyệt