Năm 2018, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương xác định tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 23/NQ-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; bám sát thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật, kịp thời tư vấn giúp Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật…

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi họp 

Năm 2017, thực tiễn sáng tạo văn học, nghệ thuật và thực tiễn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật của Việt Nam vẫn tiếp tục vận động theo chiều hướng phong phú, đa dạng và nhiều khuynh hướng. Đặc biệt, Hội đồng đã tập hợp được đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, lý luận, phê bình, tri thức, văn nghệ sỹ có tài năng, tâm huyết, uy tín, chuyên môn cao tham gia, góp phần định hướng sự phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, nhờ đó ảnh hưởng và uy tín của Hội đồng trong giới tiếp tục được củng cố, nâng cao. Bên cạnh đó, các cơ quan trực thuộc Hội đồng là văn phòng Hội đồng, Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã có nhiều cải tiến, đổi mới, phát huy tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

Trong năm 2017, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức hai lớp tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật với chủ đề Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay cho các cơ quan Trung ương và 63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, Hội đồng đã tổ chức thành công hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay - Thực trạng và định hướng phát triển với sự tham gia của gần 200 đại biểu. Hội đồng cũng đã nhận được 61 đề cương đề nghị xét hỗ trợ, 47 cụm công trình, cụm bài viết đề nghị xét tặng thưởng…/.

 

Dương Thái