Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập…; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thuộc Bộ; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.   

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thuộc Bộ; hoàn thành việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Tổng cục Thể dục thể thao, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam…, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.   

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện 

Bộ tiến hành rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong Bộ và các cơ quan hành chính thuộc Bộ theo hướng: Giảm số lượng tổng cục, cục, vụ, phòng; không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ, trường hợp đặc biệt trình cấp có thẩm quyền quyết định.   

Mặt khác, Bộ tiến hành đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Cụ thể, Bộ xây dựng, triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với quy hoạch của các bộ quản lý chuyên ngành (báo chí, giáo dục, khoa học công nghệ,…) và tình hình thực tiễn của Bộ theo hướng giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, Bộ xác định chỉ tiêu giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập từng năm theo nguyên tắc: Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại; cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả hoặc không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập. Bộ đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học); trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập, thì đơn vị đó phải tự bảo đảm toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu).    

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phấn đấu đến năm 2021 giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ so với giai đoạn 2011-2015. Đến năm 2025 tiếp tục giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ so với năm 2021. Đến năm 2030 chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu…     

Cũng theo Kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Cụ thể là Bộ sẽ thực hiện chuyển một số dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý mà quản lý Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Mặt khác, Bộ tiến hành đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa, trước hết là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ có khả năng xã hội hóa cao. Bộ khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.   

Bộ sẽ thực hiện chuyển đổi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh nghiệp; kiên quyết chuyển sang cơ chế tự bảo đảm hoàn toàn về tài chính đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa cao trên cơ sở Nhà nước thực hiện lộ trình bảo đảm kinh phí hoạt động có thời hạn. Các đơn vị đã bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên được quyền quyết định số lượng người làm việc, tiền lương theo kết quả hoạt động, được Nhà nước hỗ trợ về thuế, phí để tăng cường năng lực tài chính và khả năng tự cân đối.   

Mặt khác, Bộ tiến hành đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội; rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học - công nghệ tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị quốc tế.   

Đặc biệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng, hoàn thiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ trên cơ sở mức độ tự chủ về tài chính, tăng cường phân cấp và giao quyền chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Phấn đấu đến năm 2021 có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ so với giai đoạn 2011-2015. Đến năm 2025 có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần, tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ so với giai đoạn 2016 - 2021; đến năm 2030 giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025…/.  

Dương Thái