Thực hiện văn bản số 1294/SGDĐT-TTr ngày 16/9/2020 của Sở GDĐT Vĩnh Phúc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021, ngay từ đầu năm học, Thanh tra Sở GDĐT Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra để triển khai thực hiện; tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra trong năm học, đơn vị chủ trì kiểm tra là các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra được gửi các đơn vị, cơ sở giáo dục, Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc theo đúng quy định và được đăng công khai trên website của Sở GDĐT Vĩnh Phúc.

leftcenterrightdel
 Thanh tra Sở GDĐT Vĩnh Phúc tổ chức Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường Tiểu học Cao Đại, huyện Vĩnh Tường

Trong học kỳ I năm học 2020-2021, Sở GDĐT đã thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT huyện Tam Dương và 11 cơ sở giáo dục trên địa bàn do phòng GDĐT huyện Tam Dương quản lý; thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học Cao Đại - huyện Vĩnh Tường, Trường THCS Tam Đảo - huyện Tam Đảo. Nội dung thanh tra tập trung vào công tác tham mưu và ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục; các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; quản lý dạy thêm học thêm; việc thực hiện quy định thu chi đầu năm; thực hiện quy chế tuyển sinh; quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ; xử lý đơn, xem xét giải quyết KNTC và PCTN.

Qua thanh tra cho thấy, các đơn vị, nhà trường đã thực hiện tốt công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục; các điều kiện phục vụ cho giáo dục được cải thiện, kỷ cương, nền nếp trong các nhà trường tiếp tục được củng cố và tăng cường; chất lượng dạy và học được đảm bảo. Những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, yêu cầu khắc phục kịp thời. Theo đó, Thanh tra Sở kiến nghị thủ trưởng các đơn vị giáo dục quản lý việc tổ chức dạy thêm, học thêm theo đúng văn bản số 999/SGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2018 của Sở GDĐT; lập sổ theo dõi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho các trường THCS theo quy định của Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ GDĐT; quản lý, khai thác sử dụng tài sản, trang thiết bị được giao đúng quy định; kiểm tra, rà soát tài sản, công cụ, dụng cụ tại đơn vị đã cũ, hỏng không sử dụng được để thanh lý và sửa chữa kịp thời các thiết bị hỏng hóc để đảm bảo sử dụng hiệu quả; chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh các nhà trường tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu đã được UBND huyện giao và chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận chuyển đến trường THCS chất lượng cao cho HS đảm bảo chất lượng đầu vào, đảm bảo khách quan, công bằng giữa các HS vào học tại trường.

Cũng trong học kỳ I năm học 2020-2021, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 04 kỳ thi trên địa bàn, bao gồm kỳ thi nghề phổ thông tại 39 hội đồng coi thi, chấm thi; thi học sinh giỏi lớp 12 THPT chuyên tại 01 hội đồng coi thi và 01 hội đồng chấm thi; 01 hội đồng coi thi và 01 hội đồng chấm thi kỳ thi chọn HSG quốc gia; 09 hội đồng coi thi và 01 hội đồng chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12. Nội dung thanh tra tập trung vào công tác chuẩn bị thi, việc thực hiện quy chế của người coi thi, chấm thi. Qua thanh tra cho thấy, các hội đồng thi đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, đảm bảo lực lượng và thực hiện đúng quy chế; không có vi phạm quy chế thi đối với cán bộ, giáo viên làm thi tại các hội đồng thi.

Sau các kỳ thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở luôn tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đã ban hành; đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra được Giám đốc Sở phê duyệt. Kết thúc kiểm tra, Thanh tra Sở gửi thông báo kết quả đến các đơn vị, tổ chức có liên quan tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

Có thể thấy, qua công tác thanh tra, các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, có tác động lớn đến chất lượng giáo dục và các vấn đề dễ gây bức xúc trong xã hội theo sự chỉ đạo của Bộ GDĐT, nhất là vấn đề dạy thêm, học thêm, thu chi các khoản kinh phí đầu năm học đã được chỉ ra. Qua đó, công tác kiểm tra nội bộ ở các trường và các đơn vị đã đi vào nền nếp, phát huy được tác dụng trong công tác quản lý của nhà trường và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo văn bản số 1294/SGDĐT-TTr ngày 16/9/2020 của Sở GDĐT Vĩnh Phúc, công tác thanh tra của Sở phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học để xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý của đơn vị. Thanh tra Sở phải kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra và tăng cường sự phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra giữa Thanh tra Sở, phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. Qua đó, góp phần đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục hướng vào chủ đề “chấn chỉnh nền nếp trong quản lý điều hành”./.

Kim Dung – Duy Phường