Việc kiểm tra nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính, trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

Đồng thời, góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; đổi mới lề lối làm việc, thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản nhà nước cấp trên, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu việc kiểm tra công vụ phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, có dư luận gây phiền hà, nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý, không làm tròn trách nhiệm người đứng đầu, việc xử lý sau kiểm tra không được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Theo đó, Sở Nội vụ sẽ trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Đoàn kiểm tra công vụ của tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ; tăng cường công tác chỉ đạo cải cách hành chính; tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đoàn kiểm tra công vụ được yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra (trừ những thông tin, tài liệu đang bảo mật) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; báo cáo, giải trình về nội dung kiểm tra; tthực hiện kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mặt khác, kiến nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định về nghĩa vụ, những việc không được làm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, kỷ luật lao động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định hiện hành; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm…

Ngay sau khi ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2020, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ tỉnh gồm 8 thành viên, do ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Kiểm tra công vụ thực hiện theo Kế hoạch nêu trên./.

Minh Nguyệt