Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của Chương trình hợp tác giữa hai Bộ đó là tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Các đơn vị của hai Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với hai Bộ xây dựng chủ trương, chính sách để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đã được Hội nghị Trung ương sáu khóa XII đề ra về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá thi đua khen thưởng kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và công tác dân số trong tình hình mới; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư đối với công tác chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người lao động và các đối tượng cần sự chăm sóc đặc thù khác; hàng năm cân đối nguồn vốn, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của hai ngành (năm 2018 và các năm tiếp theo).

leftcenterrightdel
 Lễ ký kết giữa hai Bộ

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế trong triển khai các nhiệm vụ được giao đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới (năm 2018 và các năm tiếp theo).

Về việc tổ chức thực hiện, Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế là đơn vị đầu mối, tham mưu cho lãnh đạo hai Bộ trong việc đôn đốc triển khai thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Chương trình; các Tổng cục, Cục, Vụ và đơn vị liên quan của hai Bộ căn cứ chức năng của mình, trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Định kỳ hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ do mỗi cơ quan chủ trì, hai Bộ cùng xây dựng kế hoạch chung triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá hiệu quả công tác phối hợp và đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung nếu cần thiết. Tổng kết, đánh giá kết quả sau 03 năm thực hiện Chương trình.

Hai Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Chương trình này.

Định kỳ 06 tháng/lần, lãnh đạo đầu mối hai Bộ có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp để rà soát, kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động; tổng hợp tình hình triển khai theo kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt và báo cáo Bộ trưởng hai Bộ kết quả thực hiện Chương trình này.

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ do mỗi cơ quan chủ trì, hai Bộ dự toán và bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Chương trình này theo các quy định pháp luật hiện hành; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế chủ động phối hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp này tại địa phương./.

Hoàng Minh