Cụ thể, thông tin phản ánh đến đường dây nóng trên phải sử dụng bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và có nội dung cụ thể về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp phản ánh. Bộ Công an lưu ý, thông tin phản ánh có thể bị từ chối tiếp nhận nếu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin không nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc nội dung thông tin cung cấp không có cơ sở, căn cứ rõ ràng hoặc có lời lẽ, thái độ lăng mạ, xúc phạm, không đúng mực trong quá trình trao đổi cung cấp thông tin; nội dung thông tin không liên quan đến tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công an cũng đang lấy ý kiến Dự thảo nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân trên Cổng thông tin điện tử.

PV