leftcenterrightdel
Bộ GTVT yêu cầu thực hiện cung cấp dịch vụ nộp phạt trực tuyến trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giao thông 
Cụ thể, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng quy trình nghiệp vụ, nội dung thông tin tích hợp, chia sẻ dữ liệu hai chiều giữa cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia để phục vụ cho việc thanh toán trực tuyến tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Thanh tra giao thông, hoàn thành trong tháng 2/2020.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức thử nghiệm việc triển khai cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 3/2020. Tổng kết việc thực hiện thí điểm và đề xuất phương án triển khai mở rộng toàn quốc theo lộ trình yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Giao thông Vận tải cũng giao Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ, xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý dữ liệu xử lý vi phạm hành chính, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong tháng 3/2020.

Đối với Thanh tra Bộ GTVT, trên cơ sở đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cần nghiên cứu phương án triển khai mở rộng ra toàn quốc theo lộ trình yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

H.T