leftcenterrightdel
Hà Nội chú trọng công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
Với mục tiêu kịp thời xử lý các tình huống đối với các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo (KN,TC) đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn TP; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, giải quyết TC; đảm bảo quyền KN,TC của công dân theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc công dân khiếu kiện tập trung đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và Thành phố, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,

Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cấp, ngành TP tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND TP về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật KN,TC trên địa bàn TP (thời gian thực hiện từ năm 2017 và các năm tiếp theo) trọng tâm là tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thường xuyên rà soát, kiện toàn cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân của cơ quan; gắn công tác tiếp công dân, xử lý đơn với công tác giải quyết KN, giải quyết TC. Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở, làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất.

Chủ động giải quyết các vụ KN,TC thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định. Tăng cường hoạt động của Tổ công tác theo Quyết định số 6817/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND TP, tăng cường đôn đốc, giải quyết cơ bản các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; đôn đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo và các văn bản chỉ đạo của cấp trên chuyển đến.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước; nắm chắc tình hình và báo cáo kịp thời những vụ việc mới phát sinh tại cơ sở có khả năng khiếu kiện đông người, vượt cấp; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị của TP trong công tác giải quyết KN,TC.


H.T