Việc ban hành Kế hoạch nhằm nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kịp thời có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động liên quan đến TTHC và tạo thuận lợi cho nhân dân trong thực hiện các TTHC; hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn triển khai thống nhất, hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

leftcenterrightdel
Hội nghị Tổng kết công tác nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Tiền Giang

Trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh thực hiện kiểm tra toàn diện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh và thông báo thời gian kiểm tra cụ thể đến các đơn vị được kiểm tra ít nhất trước 05 ngày làm việc. Thời gian kiểm tra, thực hiện từ tháng 3/2020, việc kiểm tra tập trung vào các nội dung sau: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện đánh giá tác động TTHC và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo trong trường hợp Luật giao (nếu có, đối với các sở, ban, ngành tỉnh); việc tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định TTHC trong lập đề nghị xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp Luật giao (nếu có, đối với Sở Tư pháp); việc công bố, công khai TTHC; việc giải quyết TTHC; việc rà soát, đánh giá TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; việc thực hiện công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; các hoạt động khác liên quan đến kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Về phương thức kiểm tra: Đoàn kiểm tra nghe các đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xem xét tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc về kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kiểm tra thực tế việc niêm yết TTHC, nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; kiểm tra việc giải quyết TTHC. Đoàn kiểm tra sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số TTHC và đề nghị cung cấp một số hồ sơ giải quyết TTHC để xem xét, đánh giá.  

Sau mỗi đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện để theo dõi và chỉ đạo.

Đình Thuyết