Đại hội đã thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV trình Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam. Trong đó, Đại hội nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn Viên chức Việt Nam là: “Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động; nâng cao vai trò của tổ chức và năng lực cán bộ công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh”.

Đại hội thống nhất 06 nhóm chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ và đề ra 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn; Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn; Tăng cường công tác thông tin tuyên tuyền, giáo dục, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; Đẩy manh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác nữ công, công tác tài chính công đoàn, công tác kiểm tra công đoàn, công tác đối ngoại.

Ngoài ra, Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V gồm 38 đồng chí. Trong đó, cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam là 08 đồng chí (còn 03 nhân sự sẽ kiện toàn vào thời điểm thích hợp). Công đoàn Viên chức các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương là 27 đồng chí (còn 02 nhân sự sẽ kiện toàn vào thời điểm thích hợp). Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố là 03 đồng chí. Thông qua kết quả bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 07 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. 

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đồng lòng, đồng sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển lên một tầm cao mới. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

K. Dung