Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 16,6%

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KN,TC, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Hà Nam đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Các cơ quan, đơn vị đã bố trí cán bộ, công chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu pháp luật và thực tiễn làm công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Nhiều vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đã được tập trung chỉ đạo, giải quyết theo quy định của pháp luật, không để phát sinh thành điểm nóng; các vụ việc mới nảy sinh cơ bản được tập trung chỉ đạo giải quyết ngay từ đầu.

Do đó, tình hình KN, TC trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt, số công dân đến các cơ quan Nhà nước KN, TC, kiến nghị, phản ánh giảm 16,6%; số vụ việc tiếp nhận, giải quyết giảm 41% so với 5 năm trước. Ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC đã có chuyển biến tích cực ở hầu hết các địa phương, đơn vị, việc giải quyết KN, TC được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, chính xác; chất lượng giải quyết KN, TC được nâng lên; việc giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng đã có nhiều cố gắng, nhiều vụ việc mới phát sinh đã được giải quyết ngay tại cơ sở.

Mặc dù tình hình KN, TC trên địa bàn tỉnh Hà Nam có giảm nhưng khiếu kiện hành chính tăng, trong đó nhiều trường hợp từ việc KN quyết định hành chính chuyển sang tố cáo cán bộ giải quyết. Vẫn còn một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài. Việc tiếp công dân ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa gắn tiếp dân với việc giải quyết, chưa tích cực đối thoại với người KN…

Tập trung giải quyết các vụ việc còn tồn tại, phát sinh ngay từ cơ sở

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KN, TC. Đồng thời, các đại biểu cũng đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN, TC trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Đó là tập trung giải quyết các vụ việc còn tồn tại, những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; hạn chế những vụ KN, TC đông người, vượt cấp, không để hình thành “điểm nóng”, đảm bảo giữ ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời giải quyết khiếu nại từ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KN, TC. Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết KN, kết luận giải quyết TC đã có hiệu lực pháp luật; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, những vụ việc tiềm ẩn phức tạp liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, các dự án có tác động lớn đến ô nhiễm môi trường... Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Dương Thái