leftcenterrightdel
Sở Nội vụ Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành phố năm 2018. (Ảnh minh họa)
Theo quyết định, ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ là Trưởng đoàn; Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ là Phó trưởng đoàn. Ngoài ra, còn có các thành viên đại diện sở, ngành liên quan.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra có báo trước các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đối với các nội dung: Việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch  2018 của cơ quan, đơn vị; việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do thành phố giao tại Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND thành phố về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/2/2018 của UBND thành phố về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

Bên cạnh đó, thực hiện kiểm tra đột xuất các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đối với các nội dung: Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2018; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018.

Ngoài ra, Đoàn có trách nhiệm hướng dẫn, nhắc nhở, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố về các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính. Căn cứ kết quả kiểm tra, Đoàn kiến nghị UBND thành phố chấn chỉnh, xem xét xử lý đối với cá nhân, tập thể vi phạm.

PV