leftcenterrightdel
Bộ GTVT ban hành Kế hoạch về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 
Theo Kế hoạch, Bộ GTVT sẽ tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 và các văn bản quan trọng khác dự kiến được ban hành trong năm 2018.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai việc kê khai tài sản thu nhập và xác minh tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật; Thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng, đặc biệt là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng. Thanh tra Bộ chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm và đôn đốc, chỉ đạo thực hiện; chỉ đạo tổ chức thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; tăng cường công khai minh bạch trong thực thi công vụ; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN.

Cũng theo Kế hoạch, Bộ GTVT yêu cầu việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân năm 2018 phải được đánh giá cả tiêu chí hiệu quả công tác PCTN trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN với phương châm: Cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

HT