leftcenterrightdel

GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam 

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam diễn ra trong bối cảnh sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhất là năm 2019 có nhiều sự kiện đặc biệt: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và 5 năm 2016 - 2020; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đảng bộ các cấp triển khai công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng, Chính phủ cùng sự hỗ trợ, phối hợp của các bộ ngành, các cơ quan và tổ chức hữu quan, công tác của Hội Luật gia Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Hội đề ra. Các phương hướng, nhiệm vụ trong Nghị quyết đó đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động thiết thực, bám sát với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của Hội, tạo sự chuyển biến mới, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong công cuộc xây dựng Đất nước, bảo vệ Tổ quốc, góp phần thiết thực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc gia.

Phát huy kết quả công tác của nhiệm kỳ trước, Hội Luật gia Việt Nam xác định phương châm hoạt động là “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam” để làm cơ sở định hướng cho nhiệm kỳ tới. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) gồm các nội dung chính: (1) Thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XII; Dự thảo Điều lệ mới; (2) Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XIII; (3) Thảo luận về một số lĩnh vực hoạt động trọng tâm của Hội.

Đại hội vinh dự đón đại diện lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tham dự và phát biểu chỉ đạo về các mặt công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới, đồng thời trao Huân chương hữu nghị cho Chủ tịch Hội Luật gia dân chủ quốc tế là người đã có nhiều đóng góp cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích của Quốc gia./.

HPL