Riêng trong tháng 10/2019, toàn ngành BHXH thu 29.800 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2019 toàn ngành thu 290.262 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch cả năm.

Đồng thời, cũng trong tháng 10/2019, toàn ngành đã giải quyết 10.384 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng háng; 74.189 người hưởng trợ cấp 1 lần; 951.399 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 10 tháng đầu năm, đã giải quyết 95.977 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 710.087 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.735.567 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Bên cạnh đó, toàn ngành phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 76.384 người hưởng chế độ BHTN (gồm trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề). Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 796.897 người hưởng chế độ BHTN.

Trong tháng, cả nước có khoảng 16,268 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú; lũy kế 10 tháng đầu năm có khoảng 151,308 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

Ngoài ra, tháng 10/2019 số tiền chi BHXH, BHYT, BHTN là 25.751 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10/2019, số chi BHXH, BHYT, BHTN là 246.348 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch cả năm.

leftcenterrightdel
 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm đạt 89,9% dân số 

Cùng với công tác thu và phát triển đối tượng; giải quyết các chế độ, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Cụ thể, tập trung hoàn thiện và triển khai các đề án, dự án được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 125-NQ/CP, bao gồm: Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan”; lấy ý kiến, tổng hợp, tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện Đề án “Ủy thác thu BHXH”; ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản triển khai Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, bắt đầu triển khai thí điểm tại 02 BHXH tỉnh: Yên Bái, Đồng Nai.

Tiếp tục tập trung, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông, báo chí trong, ngoài ngành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao chất lượng hỗ trợ, tư vấn, giải đáp về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tạo thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân.../.

PV