Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Đặng Tuyết Em cho biết, Tỉnh ủy chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ của các chi ủy, chi bộ. Năm 2016, có 5 tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đến nay cơ bản đã được khắc phục. 

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Đặng Tuyết Em 
Từ đầu năm đến nay, cấp tỉnh kiểm tra 5/6 cuộc, giám sát 1/3 cuộc; cấp ủy các cấp kiểm tra, giám sát 858 tổ chức đảng, chiếm 99% tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh và hơn 6.100 đảng viên. Qua đó, thi hành kỷ luật khiển trách, cảnh cáo 3 tổ chức đảng và kỷ luật 172 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Nội dung vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, tham nhũng, cố ý làm trái và những vi phạm khác...  

Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2017 - 2018, thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, chi bộ và người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với thực hiện cam kết không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hạn chế thấp nhất tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.  

Cùng với đó, Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, gắn với tự nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2017; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, nhất là chấn chỉnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi công vụ; chỉ đạo các cấp ủy tăng cường xây dựng, chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên ngay tại chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống./.  

Dương Thái