Thực hiện Luật Giáo dục ĐH, Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tổ chức hoạt động thanh tra nội bộ, các cơ sở giáo dục Đ-+H đã chú trọng đến hoạt động thanh tra, từng bước kiện toàn về mặt tổ chức, cử cán bộ làm công tác thanh tra tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định công nhận cộng tác viên thanh tra.

Tuy nhiên, theo Bộ GD&ĐT, một số cơ sở giáo dục ĐH còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục về mặt tổ chức cũng như hoạt động của đội ngũ làm công tác thanh tra nội bộ.

Do đó, mới đây, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 2356/BGDĐT-TTr gửi các cơ sở giáo dục ĐH về tăng cường công tác thanh tra nội bộ.

leftcenterrightdel
 Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường công tác thanh tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục đai học (ảnh minh họa, nguồn internet)

Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục ĐH tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đối với những nội dung, nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng thời, bố trí cán bộ thanh tra đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 51/TT-BGDĐT và đảm bảo tính ổn định của đội ngũ thanh tra nội bộ. Phối hợp với Thanh tra Bộ GD&ĐT, Học viện Quản lý Giáo dục, Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ thanh tra nội bộ.

Các cơ sở giáo dục ĐH khi xây dựng Kế hoạch thanh tra hàng năm cần bám sát quy định tại Thông tư số 51/TT-BGDĐT và hướng dẫn, chỉ đạo công tác thanh tra năm học của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục ĐH bố trí địa điểm, đảm bảo các điều kiện và phân công cán bộ tiếp công dân theo đúng quy định tại Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Đặc biệt, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cho cán bộ thanh tra theo đúng quy định của pháp luật./.

Minh Nguyệt