Trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả tích cực, như: Kịp thời chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của đơn vị gắn với nhiệm vụ chung của tỉnh; chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt, đặc biệt là việc rà soát, đơn giản hóa TTHC…

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra công tác CCHC tỉnh Lai Châu năm 2019 cho thấy, ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn những hạn chế. Cụ thể, việc cập nhật, niêm yết công khai TTHC của một số đơn vị trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị (đối với cấp tỉnh, huyện) và Bộ phận một cửa (đối với cấp xã) còn hạn chế, chưa kịp thời; việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức của một số đơn vị còn tình trạng trễ hẹn và yêu cầu thêm thành phần hồ sơ; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số đơn vị chưa triệt để…

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đã được UBND tỉnh đề ra trong giai đoạn 2016-2020, đặc biệt trong năm 2020.

Đồng thời, thường xuyên rà soát Bộ thủ tục hành chính đã được các bộ, ngành Trung ương công bố, kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC ba cấp theo ngành, lĩnh vực quản lý. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đảm bảo 100% TTHC được giải quyết trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử trừ các TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Đặc biệt, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật gây khó khăn cho tổ chức và công dân trong việc giải quyết TTHC; hoặc có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Riêng đối với thủ trưởng các cơ quan, địa phương được kiểm tra trong năm 2019, phải triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong thông báo kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019.

Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện đúng quy trình trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; theo dõi, cập nhật các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung của bộ, ngành Trung ương để kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của đơn vị.

Thường xuyên cập nhật các TTHC được công bố mới, TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị để đăng tải lên Trang Thông tin điện tử của đơn vị và niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã; thực hiện giải quyết TTHC đúng quy định, không yêu cầu bổ sung thêm thành phần hồ sơ đối với một số TTHC đã được chỉ ra qua kiểm tra; quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.

Dương Thái